Naujienos

2019 m. Liepa mėn. 17 d., Trečiadienis

Baigėsi tapytojų pleneras „Panevėžys 2019“

Galerija XX Panevėžys nuotrauka.Liepos 17 d. Galerijoje XX pristatyti XVII-ojo tarptautinio tapytojų plenero „Panevėžys 2019“, skirto tapytojui Kaziui Naruševičiui atminti, darbai. Šiais metais renginyje drauge su menininkais iš Lietuvos dalyvavo svečiai iš Baltarusijos, Latvijos ir Ukrainos. Visi plenere viešintys tapytojai dovanojo po meno kūrinį, kurie papildys Galerijos XX saugomą plenero kolekciją.

Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu pasveikino plenero organizatorius ir dalyvius su paroda, kuri yra kasmetinė nuostabi dovana Panevėžiui, pasidžiaugė, kad pleneras gyvuoja jau septynioliktus metus ir, prisiminusi, kad ateinančiais metais bus minimas Panevėžio dailininkų mokytoju tituluojamo Kazimiero Naruševičiaus 100-metis, palinkėjo, kad pleneras būtų dar įspūdingesnis.

2019 m. Liepa mėn. 13 d., Šeštadienis

Seimas įteisino sielovados pareigūnų paslaugas vidaus tarnybos sistemoje

sie.jpg

Seimas papildė Vidaus tarnybos statutą, sudarydamas teisines prielaidas statutinėse įstaigose teikti sielovados paslaugas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams.

Šiuo įstatymų įtvirtinta, kas pagal centrinių statutinių įstaigų vadovų susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis gali būti vykdoma pareigūnų sielovada ir teikiamos su sielovada susijusios paslaugos. Šiais susitarimais nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija.

Povilas Urbšys išsakė nuomonę už. „Jei­gu mes no­ri­me iš tik­rų­jų tu­rė­ti žmo­giš­ką val­džią ir pa­rei­gū­nus, ku­rie bū­tų jaut­rūs, ku­rie ne­tap­tų vien tik­tai kaip įsta­ty­mai pa­tys sau ir įsta­ty­mų sraig­te­liai, kaip tik su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę ti­kin­čiam žmo­gui, ti­kin­čiam pa­rei­gū­nui tu­rė­ti ša­lia sie­lo­va­di­nin­ką, ku­ris pa­dė­tų jam ta­me ne­leng­va­me dar­be,” – teigė P. Urbšys.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 20 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3401(2) pri­im­tas.

Išsamų P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

2019 m. Liepa mėn. 12 d., Penktadienis

Seime svarstytas odontologijos praktikos įsta­ty­mo pakeitimo projektas

odontologai.jpg

2019 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo svarstomas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3485, kuris reglamentuoja, kad gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams, burnos priežiūros specialistams licencijas išduos Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Jie pakeistų Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Seimo narys Povilas Urbšys pasisakė prieš. Jis teigė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gos yra ko­mer­ci­zuo­ja­mos, o žmo­gus tam­pa tar­si pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu, aki­vaiz­du. Yra keis­ta, ko­dėl vie­na aso­cia­ci­ja, ku­ri tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ga­vo to­kį iš­skir­ti­nį sta­tu­są iš­duo­ti li­cen­ci­jas.

Bal­sa­vo 95: už – 34, prieš – 25, su­si­lai­kė 36. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.  Po pasiūlymo grą­žin­ti įstatymo projektą to­bu­lin­ti už­si­re­gist­ra­vo 94, bal­sa­vo 91: už – 50, prieš – 41. Pro­jek­tas grą­žin­tas tei­kė­jams to­bu­lin­ti.

Pilną Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

2019 m. Liepa mėn. 12 d., Penktadienis

Prie lengvatų lovio – broliška vienybė, susivienijo net priešininkai

P.Urbšys: „Partijos mano, kad jos pačios yra dovana žmonėms, jos tebenori būti šventomis karvėmis.“

Seimas šią savaitę pademonstravo neregėtą vienybę. Netgi nesutaikomus politinius priešininkus suvienijo įstatymu partijoms įtvirtintos privilegijos, kurių Vyriausybė jau ragino atsisakyti. Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias partijoms toliau būtų palikta lengvata neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės bei savivaldybių turtu. Vyriausybė siūlė partijas, kurios gauna valstybės biudžeto dotacijas, išbraukti iš privilegijuotųjų sąrašo, bet Seimo nariai nusprendė, kad jos privalo būti prilygintos labdaros ir paramos organizacijoms. Už Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pataisas, numatančias ir išimtį politinėms partijoms, antradienį balsavo net 105 parlamentarai ir tik trys susilaikė. Beje, partijas pamaloninę politikai išimtį paliko ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmams.

Sprendimą palikti lengvatas politinėms organizacijoms kritikavo ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Povilas Urbšys. Anot jo, mokesčių mokėtojų išlaikomos partijos vis dar nesugeba išsivaduoti iš sovietinio partokratinio mąstymo.

„Demokratinėse visuomenėse vengiama tokių privilegijų. Ypač partijos turėtų rodyti pavyzdį ir nesinaudoti valdžios galiomis. Bet pas mus vis dar elgiamasi kitaip – partijos mano, kad jos pačios yra dovana žmonėms ir turi būti jų išlaikomos, jos tebenori būti šventomis karvėmis.

Jeigu Seimas partijas prilygina labdaros ir paramos organizacijoms, neverta stebėtis, kad verslininkai joms ima nešti įvairių dėžučių. Kai kalba pakrypsta apie privilegijas, Seime nebelieka nei pozicijos, nei opozicijos – visi tampa stebėtinai vieningi. Kaip kumštis parlamentas tampa tada, kai balsuojama dėl didesnių atlyginimų ar kitokių socialinių garantijų patiems politikams“, – „Lietuvos rytui“ kalbėjo P.Urbšys. 

Skaitykie: https://www.lrytas.lt

2019 m. Liepa mėn. 10 d., Trečiadienis

Ar egzistuoja laisvas mandatas, jei esi partijos narys?


zr.jpg

Neseniai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumas pritarė partijos Priežiūros komiteto siūlymui neleisti Rimantui Jonui Dagiui su partija kandidatuoti kituose Seimo rinkimuose.

„Sankcija yra įsigaliojusi, ir bus taikoma“, – žurnalistams sakė iš Prezidiumo posėdžio išėjęs Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas.

V. Benkunskas sakė, kad balsavimas buvo atviras. R. J. Dagio mestus kaltinimus, esą partijoje yra susidorojama su kitaminčiais, per prezidento rinkimus palaikiusiais Gitaną Nausėdą, Priežiūros komiteto pirmininkas vadino bandymu viską sutirštinti.

„Nelabai net norėčiau komentuoti. Partija, kaip organizacija, turi savo taisykles, kurios yra privalomos visiems nariams. Asmenys, stodami į partiją, su jomis susipažįsta, ir savo laisva įsipareigoja jas vykdyti“, – teigė jis.

Ne tik konservatoriai taiko tokias sankcijas savo nariams. Už nevaržomas kalbas iš frakcijos išmestas Povilas Urbšys, Justas Džiugelis, Bronius Matelis, Petras Gražulis ir tuzinas kitų politikų.

Apie tai "Žinių radijo" laidoje "Atviras pokalbis" diskutuoja TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas, Seimo narys Povilas Urbšys ir politikos apžvalgininkas, viešųjų ryšių ekspertas Mindaugas Lapinskas.

 

Atsakydamas į laidos vedėjo klausimą - „Kas yra laisvas mandatas?“, Povilas Urbšys teigė, kad politikoje yra didžiausia privilegija turėti laisvą mandatą.

 

„Konstitucinis teismas aiškiai pasisakė, kad Konstitucija iš Seimo nario reikalauja besąlygiškos ištikimybės priesaikos Lietuvos valstybei, tautai ir pasižadėjimo gerbti Konstituciją. Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad niekas negali įpareigoti Seimo nario, jokia politinė institucija, atstovauti tik tos organizacijos interesus. Laisvo mandato samprata yra įteisinta nuo 1922 metų, o atkūrus nepriklausomybę, ši samprata taip pat buvo atkurta. Sovietiniais laikais galiojo imperatyvinis mandatas. Tokiam atstovui galima nurodinėti ir vadovauti. Partijos, kurios dabar gyvuoja demokratinėje valstybėje, kuria demokratinę santvarką, bet vis dar vadovaujasi tuo imperatyviniu mandato suvokimu, kuris buvo sovietiniais metais“, –teigė P. Urbšys

 

Klausykite: https://www.ziniuradijas.lt

2019 m. Liepa mėn. 09 d., Antradienis

Seime atkurta „tvarkiečių“ frakcija „Suvereni Lietuva“

Seime atkurta „tvarkiečių“ frakcija „Suvereni Lietuva“.

Seime antradienį atkurta „tvarkiečių“ frakcija, tik šįkart ji vadinsis „Tvarka ir teisingumas (Suvereni Lietuva)“. Pareiškimą apie frakcijos atkūrimą per plenarinį Seimo posėdį perskaitė pirmoji parlamento vicepirmininkė Rima Baškienė. Prieš tai ji perskaitė Seimo narės Agnės Širinskienės pareiškimą, kad ši palieka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją. Frakciją „Suvereni Lietuva“ be A. Širinskienės sudaro Kęstutis Bartkevičius, Algimantas Dumbrava, Juozas Imbrasas, Vytautas Kamblevičius, Agnė Širinskienė, Ona Valiukevičiūtė bei partijos „Tvarka ir teisingumo“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

Seimo opozicija piktinosi, kad tai fiktyvus žingsnis, iš tiesų A. Širinskienė ir toliau ketina veikti kaip valstiečių atstovė. „Fiktyvūs dalykai yra nepriimtini, fiktyvios santuokos yra baudžiamos“, – teigė konservatorius Kęstutis Masiulis.

 „Tikrai noriu prisipažinti, kad esu kaltas, jog savo laiku neapsaugojau Agnės Širinskienės nuo to nuopolio, kurį ji daro šiandien“, – pareiškė buvęs valstiečių frakcijos narys Povilas Urbšys.

„Ji tikrai buvo tas žmogus, kuris nuoširdžiai žiūrėjo į tą pačią politiką, ji manė, kad politika yra vertybės, dėl kurių verta eiti, verta aukotis. Bet kaip žmogui, papuolusiam į politiką, jai idėja tapo žmogus, jai vertybė tapo žmogus ir galiausiai tas žmogus tapo jos religinio garbinimo objektu. Tada mes matome, kaip žmogus degraduoja ir jis net nesupranta, į ką jis išvirsta. Kalbėti apie moralę, vertybes jau nebetenka, žmogus tampa politinio organo struktūriniu dariniu, kuris be jokios garbės ir moralės gali tapti vienu ar tapti antru, ar tapti trečiu. Tai visos mūsų politinės kultūros problema“, – kalbėjo jis.

Nuotr. Lrytas.lt koliažas

Skaitykite: https://www.lrytas.lt

2019 m. Liepa mėn. 07 d., Sekmadienis

Atidarytos Baltijos esperantininkų dienos

Esperanto.jpg

Liepos 7 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko Baltijos šalių esperantininkų dienų, kurios vyks visą savaitę, atidarymas. Jau 55-ą kartą, šį kartą Panevėžyje, Baltijos šalių esperantininkai susirinko į savo tradicines kasmetines tarptautines dienas. Šiais metais Baltijos esperantininkų dienoms sukanka 60, o Lietuvos esperantininkų sąjungai – 100 metų. Renginyje laukiama rekordinio dalyvių skaičiaus – 400 esperantininkų iš 35 Europos ir kitų pasaulio šalių.

Tarptautinė esperanto kalba – unikalus reiškinys pasaulio mastu. Šios kalbos kūrėjas L. L. Zamenhofas  (vienas žymiausių pasaulio litvakų, pasirašinėjo pseudonimu „Doktoro Esperanto“ („Daktaras, turintis viltį“)) turėjo tikslą, kad ši kalba, kuri egzistuoja jau 130 metų, suvienytų tautas, palengvintų bendradarbiavimą, įneštų į pasaulį taiką. Šiandien daugiau nei 100 pasaulio šalių keli milijonai žmonių kalba šia tarptautine kalba. Baltijos esperantininkų dienos vyksta kasmet nuo 1959 metų paeiliui Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje. Per šiuos metus renginys išaugo į visos Europos ir netgi pasaulio esperantininkų festivalį.

Esperantininkų dienų programa intensyvi ir turininga. Veiks tradicinis vasaros universitetas, kuriame paskaitas skaitys įvairių šalių žymūs mokslininkai esperantininkai. Panevėžyje pirmą kartą vyks tarptautinės San Marino mokslų akademijos 36-oji universitetinė sesija. Paskaitas  ir pranešimus  įvairiomis mokslinėmis ir mokslo populiarinimo temomis skaitys žymūs mokslininkai iš Austrijos, Belgijos, Izraelio, Kinijos, JAV, Pietų Korėjos, Rusijos, Vokietijos ir kitų šalių. Viso bus perskaityta per 60 pranešimų. Bus organizuojami įvairaus lygio esperanto kalbos kursai.

Seimo narys Povilas Urbšys pasveikino šio jubiliejinio renginio dalyvius, primindamas, kad esperanto kalba kviečia visus kalbėti viena kalba, kad tai-taikos kalba. Dėkodamas už galimybę visiems susirinkti Panevėžyje, įteikė padėkas ir gėlių puokštes Lietuvos esperantininkų vadovui  Povilui Jegorovui, Panevėžio esperantininkų klubo „Revo“ vadovei Vidai Kulikauskienei, jos pavaduotojai Danutei Kriščiūnienei.

2019 m. Liepa mėn. 06 d., Šeštadienis

...

Urbsio_sveikinimas_103x35.jpg

2019 m. Liepa mėn. 05 d., Penktadienis

Neatlygintinos kraujo donorystės turas per Lietuvą 2019

Nacionalinis kraujo centras nuotrauka.Minint Pasaulinę kraujo donoro dieną, birželio 14-ąją, startavo tradicinė Nacionalinio kraujo centro iniciatyva – kraujo donorystės turas per Lietuvą. Šių metų turas jau dešimtasis, jubiliejinis. Jo metu Nacionalinio kraujo centro komanda ketina aplankyti 14 miestų.

Liepos 5 d. neatlygintinos kraujo donorystės turas vyko ir Panevėžyje. Visi norintieji turėjo galimybę duoti kraujo. Taip pat buvo pagerbti ir apdovanoti donorai davę kraujo 20 ir daugiau kartų. Seimo narys Povilas Urbšys pasveikino dalyvius su vykdoma kilnia misija, padėkojo donorams, o Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo gydytojai Linai Trokaj įteikė padėkos raštą ir gėlių.

Neatlygintina donorystė yra vienas iš Europos Sąjungos reikalavimų. Kasdien Lietuvoje kraujo reikia 200 žmonių. Kad užtikrinti kraujo ir jo komponentų poreikį būtina, kad į didžiuosiuose miestuose esančius kraujo centrus kasdien ateitų ir kraujo duotų per 400 donorų.

2019 m. Liepa mėn. 05 d., Penktadienis

Karaliaus Mindaugo husarų batalione naujas vadas

Mindaugo batalionas nuotrauka.Liepos 5 d. Seimo narys Povilas Urbšys dalyvavo Karaliaus Mindaugo husarų bataliono tarnybą baigusių nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos karių išleidimo į atsargą ir vadų pasikeitimo ceremonijose. Batalione šiemet tarnybą baigė 290 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos šaukimo kariai. Trejus metus batalionui vadovavusį pulkininką leitenantą Rolandą Putniką pakeitė majoras Vilius Zagurskis.

Naujasis Husarų bataliono vadas mjr. V. Zagurskis Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1996 metų. Tarnybos Lietuvos kariuomenėje metu jis ėjo vadovaujančias pareigas Kęstučio mechanizuotajame pėstininkų batalione, dirbęs Baltijos gynybos koledžo viršininko padėjėju, keletą kartų buvo išvykęs į operaciją Afganistane, Ukrainoje. Karininkas yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, įvairius kursus Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Švedijoje, Estijoje. 

<< Pradžia < Ankstesnis 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 11 iš 305