Naujienos

2019 m. Gegužė mėn. 24 d., Penktadienis

Vėliavos diena Karaliaus Mindaugo husarų batalione

Mind.jpgGegužės 24 d. Povilas Urbšys dalyvavo Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 24-ųjų Vėliavos įteikimo metinių minėjime. Šventės metu vyko Šv. Mišios, kuriose kariams buvo suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, iškilmingos rikiuotės metu įteikti aukštesni kariniai laipsniai.

Istorinė Karaliaus Mindaugo 4-ojo pėstininkų pulko kovinė vėliava su šūkiu „Viešpatie, padėk mums, Tėvynės laisvę ir garbę ginam!" batalionui įteikta prieš 24 metus. Tai šventė, kurios metu kariūnai atveria duris visiems norintiems apžiūrėti Lietuvos kariuomenės techniką ir ginkluotę, apsilankyti bataliono muziejuje, išbandyti ,,Husarų taką“.

2019 m. Gegužė mėn. 23 d., Ketvirtadienis

Konferencija Panevėžio mokytojų seminarijos 100-mečiui paminėti

sem.pngGegužės 23 d. Panevėžio kolegijoje vyko konferencija „Pedagogų rengimas: vakar, šiandien, rytoj“, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos 100-mečiui paminėti.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iškilo mokytojų rengimo klausimas. Lietuvoje įkurtos penkios valdiškos mokytojų seminarijos. Panevėžio mokytojų seminarija įkurta 1919 metais. Jos steigėju laikomas ir pirmuoju direktoriumi paskirtas Juozas Balčikonis. 1952 m. TSRS pavyzdžiu, pavadinta Panevėžio pedagogine mokykla. 1957 m. jos veikla buvo nutraukta iš dalies patenkinus mokytojų poreikį. Per 13 metų išduota arti 2000 pradinių klasių mokytojų diplomų.

Konferencijoje pranešimus skaitė VšĮ Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė Lionė Lapinskienė, Panevėžio miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnienė, Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Goberienė, Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto lektorė Reda Jonušauskienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir kt. buvo nagrinėjamos pedagogų poreikio Panevėžio mieste ir rajone problemos, atidaryta Panevėžio mokytojų seminarijos 1919–1936 m. absolventų vinječių paroda.

„Šiomis dienomis labai daug kalbama apie materialinę aplinką. Įvertinkime ką gi mes prisimename iš parėjusio amžiaus. Visgi daugiausia kalbame apie miesto švietimą ir kultūrą. Kalbame apie to laikmečio inteligentijos potencialą. Tada buvo atidaryta mokytojų seminarija ir pirmoji lietuviška mokykla. Tuomet čia gyveno ir dirbo lietuvių inteligentijos elito žiedas. Inteligentas suprato, kiek jis savęs atiduos visuomenės kūrimui, tiek bus sukuriama aplinkos dvasinio potencialo. Šiandien čia susirinko būtent tokie žmonės. Aš manau, kad kuo daugiau mūsų mieste bus inteligentijos, tuo jis turės šviesesnę ateitį“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir konferencijos organizatorei Socialinių mokslų fakulteto dekanei dr. Rasai Glinskienei įteikė gėlių puokštę. 

Skaitykite: https://aina.lt/

2019 m. Gegužė mėn. 23 d., Ketvirtadienis

Neįgaliųjų teatrų festivalis Panevėžyje jau 22-ąjį kartą

IMG_20190523_112710.jpg

Gegužės 23 d. Jaunuolių dienos centras jau 22 metus iš eilės organizavo Neįgaliųjų teatrų festivalį "Širdys vilčiai plaka",  kuriame šiemet dalyvavo 8 teatro trupės iš Panevėžio,  Šiaulių,  Jurbarko,  Kauno,  Biržų,  Salantų,  Vilniaus. 

Festivalis vyko Panevėžio muzikiniame teatre ir sulaukė gausaus būrio žiūrovų.  Seimo narys Povilas Urbšys pasveikino festivalio organizatorius, pabrėždamas, kad  Panevėžys - teatrų miestas, o šis festivalis dar kartą patvirtina šį miesto įvaizdį. Net spektaklių pavadimai tarsi specialiai sudaro tam tikrą scenarijų: “Skrydis  į Panevėžį”, “ Šviesos galia”, “Švelnukai”, “Kasdienybės siūlas”, “Išjunk televizorių”, “Nojaus arka” ir t. t. P. Urbšys dovanojo teatro trupei teatrinių rekvizitų ir gėlių festivalio vedančiajai Kotrynai. Dar ilgai teatre netilo  aplodismentai, pertraukų metu smagiai bendravo seniai nesimatę draugai.

2019 m. Gegužė mėn. 20 d., Pirmadienis

Ar pilietiškumas gali įveikti nepotizmą?

 

Nors profesionalumas vertinamas vis labiau, savųjų protegavimas ypač viešajame sektoriuje, šiandien yra pasiekęs tokius mastus, kad be draugystės, giminystės ar partinių ryšių sunku gauti padoresnį darbą. Ar nepotizmą įmanoma išgyvendinti?

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo nariai: Kęstutis MASIULIS, Povilas URBŠYS, Artūras SKARDŽIUS ir filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS:Štai paminėta, kad egzistuoja nepotizmas versle. Bet man kaip tik atrodo, kad jeigu esu verslininkas ir siekiu pelno, jei pas mane dirba koks nors nevykėlis giminaitis, tai aš jo tikrai nelaikysiu darbe. Kas, Povilai, jūsų galva, vyksta pas mus?

P.URBŠYS: Tikra tiesa, kad Lietuva yra „švogerių kraštas“. Labai sunku rasti žmogų, kurio tu nepažinotum ir kuris nebūtų susijęs tolimiausiu giminystės ryšiu. STT 2018 m. atliko analizę dėl bendros nepotizmo rizikos intensyvumo. Išaiškėjo, kad savivaldybių administracijos darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais, dalis Lietuvoje sudaro 18 proc. Kai kuriose savivaldybėse, t.y. 25 savivaldybėse, - nuo 19 iki 25 proc. dirbančių administracijoje sudaro giminaičiai. 8 savivaldybėse - nuo 25 iki 35 proc. Ypač išsiskiria Pagėgių rajono savivaldybė, joje dirba 35 proc. giminystės ryšiais susijusių asmenų, Varėnos rajono savivaldybėje - 29 proc., Šalčininkų savivaldybėje - 28 proc., Zarasų savivaldybėje - 27 proc. Mes matome, kad tuose regionuose, kur yra problemų dėl darbo vietų, savivaldybių administracijos yra tapusios įdarbinimo agentūromis. Pati STT pripažino, kad giminystės ryšiais susiję asmenys - savaime nėra problema. Iš tikrųjų, jeigu žmogus yra kompetentingas ir sąžiningas, kodėl jis negali eiti užimamų pareigų pagal atranką arba pagal viešąjį konkursą. Tačiau mes matome, kad tendencija yra kitokia. Jeigu kalbame apie savivaldybes, tai mes jau seniai savivaldos nesuvokiame kaip pilietinės visuomenės darinio. Savivaldybė daugiau suvokiama kaip dvaras ar uždaroji akcinė bendrovė, arba kaip hibridinis darinys - pusė funkcionuoja kaip dvaras, kita pusė - kaip įmonė. Tokiu atveju, mes matome, kad rinkimų metu rinkėjų aktyvumas, renkant savivaldos valdžią, jeigu lygintumėm su prezidento ir Seimo rinkimais, yra žemiausias, nors turėtų būti atvirkščiai, nes savivaldos valdžia yra arčiau. Tai rodo tam tikrą piliečių nusivylimą, nes jie mato, kad sėdi tie patys, vienaip ar kitaip įsigali tas pats klanas ir tu nieko nepakeisi. Negana to, situacija yra tokia, kad nusivylusieji valdžia tiesiog išvažiuoja iš Lietuvos. Paskutinė Vytauto Didžiojo universiteto atlikta apklausa parodė, kad pagrindinės emigracijos priežastys yra keturios: korupcija, socialinė atskirtis, nepagarba žmogui ir biurokratizmas. Viskas sueina ne į ką nors kita, o į valdžią. Vieni nuo tokios valdžios bėga, kitiems, savivaldos lygmeniu matantiems, kad nepotizmas tapo taisykle, o ne išimtimi, belieka susitaikyti su tuo iškreipimu. Nesvarbu, kad dabar dvaro ponas, kuris įvardijamas meru, turi vieną ar kitą korupcinę „kuprą“. Bet jei jis sugebės save parodyti, kad yra auka, tai viskas taps tarsi ir normalu. Pavyzdžiui, Panevėžyje į korupcinę istoriją papuolęs dabartinis meras buvo sulaikytas, jam pareikšti įtarimai. Tačiau jis sukurpė melą ir dalis žmonių tuo patikėjo. Jį vėl perrinko, nes žmonės pateisina jo valdžios iškrypimą. Nepotizmas pas mus yra tapęs kertiniu akmeniu, ant kurio laikosi valstybė.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2019 m. Gegužė mėn. 18 d., Šeštadienis

Vietos savivaldos įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projekto svarstymai Seime

Screenshot_1.jpg

Gegužės 16 d. Seime vyko Respublikos Prezidento grąžinto Seimui pakartotinai svarstyti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 24, 31, 33 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Povilas Urbšys pristatydamas išvadą teigė, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ap­svars­tė siū­lo­mą ve­to ir pri­ėmė spren­di­mą vis dėl­to at­mes­ti ve­to ir lai­ky­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai yra pri­im­ti.

Povilo Urbšio poziciją svarstymo metu žiūrėkite čia.

Diskusijos metu Povilas Urbšys išsakė nuomonę, kad E. Pu­pi­nis ne kar­tą šio­je sa­lė­je la­bai gar­siai šau­kė apie tai, kaip rei­kia įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus, bet pats, kaip Sei­mo na­rys, nė pirš­to ne­pa­ju­di­no tam, kad iš­krapš­ty­tų iš stal­čių bū­tent už­stri­gu­sį įsta­ty­mo pro­jek­tą, prie ku­rio ren­gi­mo, pri­si­dė­jo J. Raz­ma – bū­tent to įsta­ty­mo, to kon­sti­tu­ci­nio pa­kei­ti­mo, su­si­ju­sio su tie­sio­gi­niais se­niū­nų rin­ki­mais.

J. Razma į P. Urbšio išsakytą nuomonę atsakė, kad „pats Po­vi­las tuos pirš­tus kru­ti­no dve­jus me­tus, bū­da­mas to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, kad re­zul­ta­to jo­kio nė­ra. Tur­būt ir­gi ne per daug pirš­tus kru­ti­no, kai fak­tiš­kai va­do­va­vo Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bei, kol dar ne­bu­vo su­si­py­kę su me­ru, kon­ku­ruo­da­mi dėl to, kas bus Pa­ne­vė­žio me­ru. Tai vėl­gi ga­lė­jo se­niū­ni­jas ir se­niū­nus ten se­niai pa­skir­ti, bet kaž­ko­dėl ieš­ko­ma kal­tų ki­tur.“

J. Razmai antrino ir E. Pupinis teigdamas, kad šis projektas yra vie­no žmo­gaus – P. Urb­šio, ku­ris kri­ti­ka­vo tam, kad, ta­pus Pa­ne­vė­žio me­ru, ga­li­ma bū­tų įsteig­ti se­niū­ni­jas ir to­kiu bū­du val­dy­ti tą mies­tą.

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš – 1, su­si­lai­kė 9 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas lai­ko­mas ne­pri­im­tu. P. Urbšio re­pli­ka po bal­sa­vi­mo žiūrėkite čia.

 

 

2019 m. Gegužė mėn. 17 d., Penktadienis

Tarptautinis vaikų tautinių šokių ir dainų festivalis „Mes nupinsim šokių pynę“

ok.pngGegužės 17 d. Panevėžio „Cido“ arenoje vyko vienuoliktasis tarptautinis vaikų tautinių šokių ir dainų festivalis „Mes nupinsim šokių pynę“ kurį kasmet organizuoja Panevėžio „Vilties“ progimnazija ir Panevėžio dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“. Šiemet šventėje dalyvavo 11 kolektyvų iš 8 šalių.

"Panevėžyje yra trys didelės šventės: Kalėdos, Velykos ir festivalis „Mes nupinsim šokių pynę“. Jūsų dėka Panevėžio vardas nuvilnija iki Estijos, Latvijos, Turkijos, Slovakijos, Rusijos ir dar daugelio šalių. Tikrai jūs padarėte tai, kas kitiems atrodo neįmanoma. "Viltis" - vienintelė mokykla, kuri sukviečia tokį gausų būrį šokėjų“, - kalbėjo Povilas Urbšys  ir baigdamas paskelbė festivalį atidarytą. Seimo narys jau septynerius metus yra šio gražaus renginio globėjas. Jis įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos padėką ir apjuosė juostą Ričardui Bakanauskui, festivalio sumanytojui, kuris šiemet švenčia savo asmeninį 60-ies ir kūrybinės veiklos 40-ies metų sukaktis. Taip pat Seimo narys įteikė gėlių puokštes Ritai Bakanauskienei, „Vilties“ progimnazijos direktorei Danutei Valiukienei, o visiems festivalyje dalyvavusiems kolektyvams – dovanėles.

2019 m. Gegužė mėn. 17 d., Penktadienis

Koncertas „Tai gražiai mane augino“

Tai graziai mane augino web 956adGegužės 17 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose rinkosi tautinių šokių, liaudies dainų gerbėjai. Zita Rimkuvienė organizavo koncertą „Tai gražiai mane augino“, skirtą Tarptautinei šeimos dienai.

Koncerte pasirodė Panevėžio bendruomenių rūmų kolektyvai: vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“, NVŠ vaikų kolektyvai „Gyvataras“, „Sukūrėlis“, vad. Z. Rimkuvienė, „Trepsiukas“, vad. O. Ivanauskienė, „Vijurkas“, vad. R. Urbonavičienė, šokių ansamblis „Linas“, vyresniųjų šokių kolektyvas „Miestelėnai“, vokalinis ansamblis „Smiltelė“, kaimo kapela.

Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu dėkojo Zitai Rimkuvienei už sukurtą šventę šeimai, už energiją ir pilietiškumą, dalinantis žiniomis ir puoselėjant tautiškumą.

2019 m. Gegužė mėn. 17 d., Penktadienis

Fotografijų paroda „Atmintis gyva, nes liudija: Žaliosios rinktinės partizanai“

knia.pngGegužės 17 d. Kniaudiškių bibliotekoje vyko Jono Stasevičiaus surengtos senų fotografijų paroda „Atmintis gyva, nes liudija: Žaliosios rinktinės partizanai“. Jonas Stasevičius – ištikimas Kniaudiškių bibliotekos skaitytojas, tremtinys eksponuoja nuotraukas, kuriose įamžintas jo dėdė – buvęs Žaliosios girios rinktinės partizanas. J. Stasevičius 2014 m. surengė pirmą foto parodą apie tremtį „Ilgas kelias namo“, kuri apkeliavo Lietuvą.

Povilo Urbšio padėjėja padėkojo J. Stasevičiui už gražią iniciatyvą ir įteikė suvenyrą ir gėlių.

2019 m. Gegužė mėn. 17 d., Penktadienis

Buvę LVŽS frakcijos nariai: „valstiečiai“ pasipriešino R.Karbauskiui, jo autoritetas susvyravo

Raimundas Martinėlis, Povilas Urbšys, Justas Džiugelis

Buvę Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai, vertindami besikeičiančią frakcijos poziciją dėl pasitraukimo iš valdančiosios daugumos, sako, kad buvo pasipriešinta lyderiui Ramūnui Karbauskiui. Esą žinią apie pasitraukimą jis paskelbė vedamas emocijų ir dabar turi prisiimti atsakomybę. Penktadienį į posėdį rinksis LVŽS taryba, kuri turėtų balsuoti dėl pasitikėjimo tiek R.Karbauskiu, tiek – į antrąjį prezidento rinkimų turą nepakliuvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu.

Apie partijos pirmininko atsakomybę kalbėjo ir Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis Povilas Urbšys. „Valstiečių“ frakciją jis paliko 2018-ųjų gegužę, kai Seimas atsisakė tirti žemės valdymo klausimus.

„Jeigu LVŽS partija iš esmės nori išlikti politiniame elite, ji turi suvokti, kad pagrindinis trukdis yra ne kas kitas, o R.Karbauskis, – dėstė P.Urbšys. – Jis labiausiai yra įsikabinęs partijos vadovo kėdę. Jeigu jis galvotų apie partiją, ne apie save, protingiausiai būtų pasakyta taip: turime pripažinti, kad padarėme klaidų, aš kaip partijos lyderis prisiimu atsakomybę ir sudarau visas galimybes partijai atsinaujinti.“ Seimo nario įsitikinimu, R.Karbauskis turėtų pasitraukti iš LVŽS pirmininko pareigų, turėtų vykti debatai ir nauji rinkimai, o juose dėl lyderio posto konkuruoti ir pats S.Skvernelis.

„Jeigu „valstiečiai“ iš tikrųjų turi ambiciją būti politinio elito orbitoje, užimti kairės-centro politinę nišą, jie turi transformuotis į demokratinį politinį darinį, kuriame ne vienas asmuo priiminėtų strateginius sprendimus, o eitų kaip kolegiali struktūra“, – aiškino P.Urbšys. Jo manymu, antradienį, kai LVŽS frakcija, nors ir nebalsavusi, R.Karbauskio žodžiais, nutarė prisiimti atsakomybę, įvyko lūžis.

Skaitykite: https://www.15min.lt

Nuotr. 15min

 

2019 m. Gegužė mėn. 16 d., Ketvirtadienis

Įteiktos „Ad astra“ nominacijos

ad.pngGegužės 16 d. Bitės bibliotekoje trečią kartą vyko Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metų nominacijos „Ad astra“ laureatų apdovanojimų teikimo iškilmės.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje nominuota Audronė Berezauskienė – Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių biblioteka.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje laureate tapo Vanda Laurinavičienė – Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo vyresnioji bibliotekininkė. 

Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų kategorijoje laureate tapo Laura Šinkūnienė – Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininkė. Nominacija skiriama už skaitymo skatinimo iniciatyvas, ryškų indėlį į mokyklos bendruomenės telkimą, gebėjimą mokyklos biblioteką paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve, kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą bibliotekos edukacinėje veikloje, šiuolaikiškumą, inovatyvumą ir veiklumą profesinėje sferoje.

„ Šiais laikais vartotojiškos kultūros kontekste knyga įgauna savotiško sakralumo. Bet tuo reikia nuolat rūpintis, padaryti tą sakralumą prieinamą kiekvienam. Ir tą darote Jūs“, - kalbėjo Povilas Urbšys įteikė gėlių ir suvenyrą Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininkei Laurai Šinkūnienei.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 6 iš 295