Naujienos

2019 m. Gruodis mėn. 10 d., Antradienis

Povilas Urbšys: "Žmonės soduose ne tik augina daržoves, bet ten ir gyvena”

Screenshot_2.jpg

Gruodžio 10 d. Seime svarstytas Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas, kurį priėmus butų išspręsta daug Sodininkų bendrijoms aktualių problemų. Povilas Urbšys pasisakė už projekto priėmimą, teikdamas, kad laikas pasikeitė ir sodo bendrijose susiformavo kita infrastruktūra: žmonės ne tik augina daržoves, bet ten ir gyvena.

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

2019 m. Gruodis mėn. 10 d., Antradienis

Seimas nesipriešina viešoms Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžių transliacijoms

Seimas nesipriešina viešoms Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžių transliacijoms

Seimas po svarstymo pritarė Statuto pataisoms, siūlančioms viešai transliuoti Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžius bei jų įrašus skelbti internete.

Antradienį po svarstymo už projektą balsavo 67 Seimo nariai, 1 buvo prieš, susilaikė 12 parlamentarų. Tam, kad Statuto pataisos būtų priimtos, Seimas turės dar kartą balsuoti.

Diskusijoje dalyvavęs Seimo narys Povilas Urbšys apgailestavo, kad po paslapties ir uždarumo skraiste lieka Seimo Etikos ir procedūrų bei Peticijų komisijų posėdžiai. Reaguodamas į tai Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Antanas Matulas sakė, kad komisijos nariai nesibaimina viešumo, o komisijos posėdžiai netransliuojami dėl asmens duomenų apsaugą reglamentuojančio įstatymo reikalavimo.

Jeigu Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdyje būtų paviešinti žmonių asmeniniai duomenys, komisija, anot jo, susilauktų tam tikrų tarnybų dėmesio.

Pagal siūlomą projektą, Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius ir posėdžius, kuriuos Statutas leidžia rengti apklausos būdu, yra transliuojami internetu, ir šių posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka. Taip pat būtų daromi posėdžių garso įrašai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į Seimo archyvą.

Nuotr. K. Pansevic

Skaitykite: https://www.delfi.lt

2019 m. Gruodis mėn. 10 d., Antradienis

Balsavimą dėl kartelės išgelbėjęs Pranckietis teigia nepritariąs 3 proc. barjerui

 Seimas antradienį grįžo prie žemesnės kartelės parlamento rinkimams.

Seimas antradienį grįžo prie žemesnės kartelės parlamento rinkimams. Po greito balsavimo politikai pritarė rinkimų kartelės nuleidimui iki 3 procentų partijoms ir 5 procentų koalicijoms. Šis įstatymas įsigalios jau nuo kitų metų ir bus taikomas 2020 metų Seimo rinkimuose.
Galutiniame balsavime antradienį registravosi minimalus priėmimui reikalingas parlamentarų skaičius – 71. Už Seimo rinkimų pataisą balsavo 60 Seimo narių, prieš buvo vienas, susilaikė aštuoni parlamentarai.

Pataisa priimta valdančiųjų „valstiečių“, „socialdarbiečių“, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narių bei frakcijos „Lietuvos gerovei“ atstovų balsais. Palaikė ir keli Seimo narių mišrios grupės atstovai. Opoziciniai konservatoriai, liberalai, socialdemokratai balsavime nedalyvavo.

Praėjusią savaitę Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Remigijus Žemaitaitis aiškino, kad tokie valdančiosios daugumos pasiūlymai kelia juoką.

 „Įstatymo projektą įvardinčiau taip – tai „politinių dinozaurų“ išgelbėjimo įstatymas. Kaip būna nykstančios rūšys, tai taip „politikos dinozaurai“ pabandė išsisaugoti sau vietą Seime“, – sakė R.Žemaitaitis.

Povilas Urbšys teigė, kad priėmus tokį valdančiųjų siūlomą įstatymą nukentėtų ir patys valstiečiai.

 „Šis įstatymas labiausiai kenksmingas bus valstiečiams. Jūs laimėjote todėl, kad peržengėte tuos 5 proc. ir buvote alternatyva tradicinėms partijoms. Jei susmulkės politinės jėgos – tai nukentėsite būtent jūs. Žmonės nusivyle politika, nes jie patiria tą stagnaciją politikoje. Nors jie renka, bet iš esmės niekas nesikeičia“, – teigė P.Urbšys.

Nuotr. lrytas.lt koliažas

Skaitykite: https://www.lrytas.lt

2019 m. Gruodis mėn. 09 d., Pirmadienis

Rinkimų kartelė – 3 procentai: koalicijos partnerių gelbėjimas ar daugiau demokratijos?

foruma.jpgSeimas svarsto klausimą dėl lengvesnių sąlygų partijoms ir koalicijoms dirbti Seime. Dabar partijos į mandatus parlamente pretenduoja, kai daugiamandatėje apygardoje sulaukia 5 proc. rinkėjų palaikymo, koalicijos – 7 proc. Seime registruotas siūlymas leisti karteles žemiau – partijoms iki 3 proc., o koalicijoms – iki 5 proc. Apie galimus pokyčius Povilas Urbšys diskutavo laidore "LRT forumas".

"Europos sąjungoje Lietuva išsiskiria tuo, kad mūsų piliečiai labiausiai netiki savo galiomis. Manau, kad tai yra priežastis, o visa kita pasekmė,"- kalbėjo P.Urbšys. Rinkimų kartelės mažinimui pritaręs Povilas Urbšys laidoje sakė, jog šis siūlymas savotiškas politinės sistemos pravėdinimas, kuris paskatintų tradicines partijas "susigriebti". To pasekoje, fragmentuotųsi rinkėjas, kuris renkasi ne tradicines partijas.

Žiūrėkite: https://www.lrt.lt/

 

2019 m. Gruodis mėn. 09 d., Pirmadienis

Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo "Senvagė" pristatymas

Gruodžio 9 d. Panevėžio teatre „Menas“ vyko Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo "Senvagė" pristatymas. Šiame numeryje humanitarinių mokslų dr. Arūnas Astramskas, Zita Pikelytė, vyriausiasis Panevėžio archyvaras Leonas Kaziukonis, architektūros doktorantas Evaldas Vilkončius, žurnalistė Irena Vida Bielskytė atkuria nepaprastą jau išnykusio, bet nepamirštamo Panevėžio paveikslą. Bene įdomiausiu savo pačios atradimu džiaugėsi redaktorė Liuda Jonušienė, 1930 m. „Varpo“ žurnale aptikusi galimai niekam nežinomą vieną pirmųjų Juozo Miltinio publikacijų. Vakaro metu buvo įteikti "Senvagės" metų apdovanojimai geriausiems autoriams, skambėjo Justino Mačio fleitos muzika.

Povilo Urbšio padėjėja padėkojo žurnalo kūrybinei komandai už reguliariai leidžiamą miesto kultūros metraštį, pastebėdama, kad kiekvieno „Senvagės“ numerio pasirodymas yra tikra šventė Panevėžio kultūros žmonėms. Ji Seimo nario vardu įteikė žurnalo redaktorei Liudai Jonušienei gėlių puokštę.

2019 m. Gruodis mėn. 08 d., Sekmadienis

Povilas Urbšys: „Tai tik figos lapelis – joks skaidrumas“

Screenshot_1.jpg

 Jūsų dėmesiui siūlome Seimo nario Povilo Urbšio itin kritišką pasisakymą apie Teisėkūros įstatymui siūlomas pataisas, kuriomis neva turėtų būtų skaidrinamas Seimo narių darbas.

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

Balsuojama buvo dėl pri­ta­rimo Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo svars­ty­mo per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio. Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už per­trau­ką – 31, prieš – 23, su­si­lai­kė 12. Per­trau­kai buvo pri­tar­ta.

2019 m. Gruodis mėn. 08 d., Sekmadienis

P. Urbšio siūlymas dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo naujos kadencijos Seimui

Screenshot_2.jpg

Gruodžio 5 d. Seimo posėdyje svarstytas Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2020 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3809.

P. Urb­šys pri­sta­tė pa­siū­ly­mą, kad pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nis dy­dis bū­tų pa­di­din­ta nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui.

P. Urbšio pasiųlymo pristatymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 96, prieš – 2, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3809) pri­im­tas.

Kalbėdamas po balsavimo P. Urbšys teigė, kad ”Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra ne kar­tą pa­sa­kęs, jei­gu ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai kar­tu, čia vis­kas ge­rai, ta­da mes ėmė­me ir pa­lin­do­me po vi­sais ki­tais. Man at­ro­do, tai nė­ra są­ži­nin­ga. Aš no­rė­čiau pri­min­ti ger­bia­mam G. Land­sber­giui: čia prieš dve­jus me­tus, kai ki­lo dis­ku­si­ja, jūs vis dėl­to kaip frak­ci­jos va­do­vas pa­sa­kė­te, kad rei­kė­tų pa­reng­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų at­skir­ti po­li­ti­kai ir tei­sė­jai nuo vi­sų ki­tų. Gal pa­ban­dom?”

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

Svarstytas Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Screenshot_1.jpg

Gruodžio 5 d. Seimo posėdyje svarstytas Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagal artijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 4 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jungtinis kandidatų sąrašas, sudarytas pagal šio įstatymo 43 straipsnį, arba jungtiniam kandidatų sąrašui prilygintas sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 6 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jeigu už sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę mažiau kaip 60 procentų visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, teisę dalyvauti skirstant mandatus įgyja tas lig šiol skirstant mandatus nedalyvavęs sąrašas (sąrašai, jeigu už juos balsavo vienodas rinkėjų skaičius), už kurį balsavo daugiausia rinkėjų. Tokiu pat būdu kandidatų sąrašų, turinčių teisę dalyvauti skirstant mandatus, skaičius didinamas ir toliau iki tokio jų skaičiaus, kada už kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę ne mažiau kaip 60 procentų visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų

Povilas Urbšys kalbėdamas už diskusijoje teigė, kad žmo­nės yra nu­si­vy­lę po­li­ti­ka, kad jie pa­ti­ria stag­na­ci­ją po­li­ti­kos ir nors jie ren­ka ir ren­ka, bet iš es­mės nie­kas ne­si­kei­čia. Šiuo at­ve­ju šis įsta­ty­mas fak­tiš­kai bus kenks­min­giau­sias vals­tie­čiams. Jie lai­mė­jo, nes bu­vo­ tie, ku­rie per­žen­gė­te 5 % ir bu­vo­ al­ter­na­ty­va tra­di­ci­nėms par­ti­joms. Da­bar taps smul­kes­nės tos po­li­ti­nės jė­gos ir nu­ken­tė­si­te jie.

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo tik 63 Sei­mo na­riai, tad bal­sa­vi­mą teks pa­kar­to­ti.

Vėliau Juozas Bernatonis tei­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą, kurio pa­kei­ti­mo pro­jek­tus pa­reng­ti pa­ska­ti­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se su­kaup­ta tei­gia­ma pa­tir­tis ir at­si­sklei­dę trū­ku­mai su­da­rant apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu bu­vo su­teik­ta tei­sė siū­ly­ti kan­di­da­tus par­la­men­ti­nėms par­ti­joms ir par­ti­joms, gau­nan­čioms vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus. To­kios pat ko­mi­si­jos šiais me­tais or­ga­ni­za­vo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, ir Pre­zi­den­to rin­ki­mus, jie vy­ko ga­na sklan­džiai. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas ne­bu­vo šiuo as­pek­tu pa­tai­sy­tas, to­dėl, įver­ti­nant tą po­zi­ty­vią prak­ti­ką, siū­lo­ma pa­tai­sy­ti ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą.

Povilas Urbšys pritardamas J. Bernatono pristatytui įstatymo projektui teigė, kad jo po­li­ti­nis kre­do bu­vo su­stip­rin­ti žmo­nių at­sto­va­vi­mą, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę vis dėl­to kuo ge­riau re­a­li­zuo­ti kon­sti­tu­ci­nę tei­sę kur­ti šią vals­ty­bę. 

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Už J. Bernatonio pristatyą įstatymo projektą bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 18, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. 

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

Seimas nesutinka steigti šeimos atašė Lietuvos ambasadose

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Seimas nesutinka steigti šeimos atašė Lietuvos ambasadose“"Seimas nepritarė siūlymui steigti šeimos atašė etatus Lietuvos ambasadose šalyse, kuriose gyvena gausios mūsų piliečių bendruomenės. Parlamentarai taip pat nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba būtų išskaidyta į dvi atskiras institucijas. Tokie siūlymai buvo suformuluoti rezoliucijos projekte „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugos ir jų teisių užtikrinimo“, kurį ketvirtadienį Seimui pateikė parlamentaras Mindaugas Puidokas. Už projektą balsavo tik 14 Seimo narių, 3 buvo prieš, susilaikė 37 parlamentarai.

Rezoliucijos projekte Seimas, siekdamas užtikrinti geriausią pagalbą į krizinę situaciją patekusiems Lietuvos piliečiams ir jų vaikams, ketino paraginti Respublikos prezidentą, Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją daugiau dėmesio skirti Lietuvos Respublikos piliečių šeimoms, auginančioms vaikus užsienio valstybėse, didinti konsulinės pagalbos šioms šeimoms efektyvumą ir kokybę. Rezoliucijos projekte šalies valdžia raginama teikti ratifikuoti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą trečiąjį papildomą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos protokolą dėl skundų procedūros, kuris suteiktų teisę vaikui ar kitiems asmenims kreiptis į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą dėl pažeistų vaiko teisių. Šį protokolą 2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Seimui buvo siūloma priimti rezoliuciją, atsižvelgiant į tai, kad 2019 metais minimos 60-osios Vaiko teisių deklaracijos (1959 m. lapkričio 20 d.), 30-osios Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (1989 m. lapkričio 20 d.) metinės. Tarp rezoliucijos projekto autorių yra Seimo nariai Mindaugas Puidokas, Algirdas Butkevičius, Vytautas Kamblevičius, Rimas Andrikis, Valentinas Bukauskas, Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas, Povilas Urbšys, Vanda Kravčionok, Rimantas Sinkevičius, Antanas Vinkus, Andrius Mazuronis ir kiti. 

P.Peleckio nuotr.
Skaitykite: https://www.diena.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

R. Karbauskiui 50-mečio proga Seimo nariai negailėjo vaizdingų linkėjimų: siūlė išgerti ir „būti paprastesniam“

Seimo nariai negailėjo vaizdingų sveikinimų 50-metį švenčiančiam Ramūnui Karbauskiui.

Politinės brandos, žaidimų tik prie šaškių lentos, įsiklausymo į opoziciją, stiprybės suvaldyti koaliciją, nuveiktų darbų apsvarstymo ir net vyno taurės ar alaus bokalo pakėlimo jubiliejaus proga – tokius linkėjimus Seimo nariai siuntė parlamento rūmuose nepasirodžiusiam 50-metį šiandien švenčiantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiui Ramūnui Karbauskiui, kuris ketvirtadienį švenčia 50 metų jubiliejų.

Portalas lrytas.lt pasidomėjo, ko skirtingų frakcijų nariai palinkėtų sveikinimų lavinos Seime nenorėjusiam sulaukti, todėl darbe nepasirodžiusiam R.Karbauskiui.

Mišrios parlamentarų grupės narys Povilas Urbšys R.Karbauskiui linkėjo sugrįžti į realybę.

„Labai trumpai – sugrįžti į realybę ir nebegyventi savo įsivaizdavime. Matyti, kad žmogus yra tarsi apkvaitęs nuo valdžios, nors pats daug kalba apie tai, kad reikia kovoti su priklausomybe nuo alkoholio, kavos...

Žmogus dabar yra nuolatinėse daugiadienėse. Jis nebegeba suvokti realybės. Todėl jam palinkėčiau vis dėlto vienaip ar kitaip pabandyti sugrįžti į realybę ir išdrįsti pasižiūrėti į realybės veidrodį, ir pamatyti tikrą vaizdą, o ne įsivaizduojamą“, – kalbėjo jis.

Nuotr. lrytas.lt montažas

Skaitykite:https://www.lrytas.lt

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 6 iš 317