Lietuvos Respublikos Seimo narių, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko Valentino Stundžio, komisijos narių Vytauto Juozapaičio, Stasio Šedbaro, Dalios Teišerskytės ir Povilo Urbšio pareiškimas

2013 m. lapkričio 19 d. vakariniame plenariniame Seimo posėdyje vyko Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projekto Nr. XIIP-1227 (toliau – Nutarimo projektas) pateikimas. Posėdžio pirmininkui paskelbus balsavimą, Nutarimo projektui po pateikimo buvo pritarta. Užsiregistravo 99, balsavo 98 Seimo nariai. Balsavimo rezultatai: „už“ - 65, „prieš“ - 2, „susilaikė“ - 31.

            Įvykus projekto pateikimui, buvo paskelbta pusės valandos pertrauka. Po pertraukos buvo tęsiamas Nutarimo projekto svarstymas. Paskelbus Seimo narių registraciją, užsiregistravo 90, balsavo 89 Seimo nariai. Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą po svarstymo. Nutarimo projektui buvo nepritarta. Balsavimo rezultatai: „už“ – 43, „prieš“ – 18, „susilaikė“ – 28.

            Seimo Etikos ir procedūrų komisija 2013 m. gruodžio 3 d. posėdyje svarstė Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės prašymą išspręsti procedūrinį ginčą, ar minėto Seimo nutarimo svarstymo procedūra turi būti tęsiama, ar yra baigta ir turi būti iš naujo teikiamas Seimo nutarimo projektas.

            Konstatuotina, kad Seimo statuto 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu Seimas nusprendžia sudaryti tyrimo komisiją dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę, komisija sudaroma šio statuto 71 straipsnyje nustatyta tvarka.

            Seimo statuto 71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, sudarant komisiją, pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius. Po to nustatomos Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normos, taip pat terminas kandidatams į komisijos narius pasiūlyti. To paties straipsnio 5 dalyje taip pat įtvirtinta, kad Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Jeigu jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama.

            Vadinasi, Seimui 2013 m. lapkričio 19 d. vakariniame posėdyje nepatvirtinus komisijos sudėties (tarp prieštaraujančių nutarimo projektui buvo nurodyti ir argumentai dėl komisijos pirmininko kandidatūros), turi būti kartojama komisijos narių sąrašo patvirtinimo procedūra.

            Tokie argumentai buvo išdėstyti ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 2013 m. gruodžio 3 d. posėdyje. Nepaisant to, kad minėtose Seimo statuto normose aiškiai išdėstyta, kaip toliau turi vykti atitinkamo Seimo nutarimo svarstymo ir priėmimo procedūros, kitų Etikos ir procedūrų komisijos narių balsais buvo priimtas Seimo statutui prieštaraujantis sprendimas, kad Seimo nutarimo svarstymo procedūra yra baigta.

Tapo akivaizdu, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija neatlieka jai pavestų funkcijų prižiūrėti, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą, taip pat Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų, komitetų bei komisijų pirmininkų, kitų Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėti šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus ir, jeigu reikia, pateikti išvadas Seimui, Seimo Pirmininkui ar Seimo valdybai; Seimo, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos, Seimo posėdžio pirmininko, frakcijos prašymu nagrinėti ir teikti išvadas dėl procedūrinių ginčų (Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Parlamentinei daugumai ir jai prijaučiančiai frakcijoms priklausantys komisijos nariai priimant sprendimus jau ne pirmą kartą balsuoja vadovaudamiesi ne Seimo statuto normomis, o politiniais motyvais.

            Esant tokioms aplinkybėms šį pareiškimą pasirašę komisijos nariai nemato galimybės toliau dalyvauti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbe, kol liks tokia pati šios komisijos sudėtis, tai yra, kol nebus pakeista komisijos sudarymo tvarka, todėl nuo 2013 m. gruodžio 3 d. stabdo savo įgaliojimus Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje.

Seimo nariai:                        Valentinas Stundys         
                                           Vytautas Juozapaitis       
                                           Stasys Šedbaras             
                                           Dalia Teišerskytė              
                                           Povilas Urbšys