Povilo Urbšio pozicija dėl N.Venckienės apkaltos

Šių me­tų rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je už Ute­nos vai­kų na­mų glo­bo­ti­nių tvir­ki­ni­mą bu­vo su­lai­ky­tas Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio pa­dė­jė­jas G. Gai­žaus­kas. Sei­mo na­rys ne­at­si­sa­kė sa­vo eta­ti­nio pa­dė­jė­jo sek­re­to­riaus pa­slau­gų, nes lau­kė, kol by­la bus per­duo­ta teis­mui. Anot tuo­me­ti­nio Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio, ty­ri­mų bū­na vi­so­kių - jie ga­li tęs­tis iki be­ga­ly­bės. N. Venc­kie­nė ir jos ar­ti­miau­sia ap­lin­ka ne­rei­ka­la­vo šio Sei­mo na­rio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės už savo el­ge­sį. Šie fak­tai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog pe­do­fi­li­jos te­ma Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei ak­tu­a­li tiek, kiek nau­din­ga jai as­me­niš­kai.

Da­bar daug kal­ba­ma apie prie­šiš­kų jė­gų su­in­te­re­suo­tu­mą ne­leis­ti N. Venc­kie­nei grįž­ti į Lie­tu­vą, ta­čiau da­lis taip teigiančių bet ko­kia kai­na sie­kia iš­sau­go­ti Sei­mo na­rės sta­tu­są. Jie da­ro vis­ką, kad N. Venc­kie­nė ne­grįž­tų, nes būdama Sei­mo na­re, ji ga­li ti­kė­tis pa­lan­kes­nio spren­di­mo dėl po­li­ti­nio prie­globs­čio su­tei­ki­mo ki­to­je vals­ty­bė­je.

Ne­nu­steb­čiau, jei­gu svars­ty­mas dėl ap­kal­tos pro­ce­so pra­dė­ji­mo N. Venc­kie­nei – tai tik ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja dėl Sei­mo na­rio V. Us­pas­ki­cho, ku­ris jau bu­vo pa­si­pra­šęs po­li­ti­nio prie­globs­čio Ru­si­jo­je, ku­ris ne­ri­mas­tin­gai lau­kia Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo ir ku­ris taip daž­nai pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo va­ži­nė­ti į Ru­si­ją sa­vo as­me­ni­niais rei­ka­lais. N. Venc­kie­nės at­ve­jis ga­li tap­ti pre­ce­den­tu ir V. Us­pas­ki­chui. Ta­da tu­rė­si­me du Sei­mo na­rius už­sie­ny­je: vie­nas – Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, ki­tas – Ru­si­jo­je. Liks tik or­ga­ni­zuo­ti Sei­mo iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius, kad už­tik­rin­tu­me šių Sei­mo na­rių vi­sa­ver­tę par­la­men­ti­nę veik­lą. Juo­kin­ga, jei­gu ne­bū­tų grau­du.