2019 m. Liepa mėn. 12 d., Penktadienis

Seime svarstytas odontologijos praktikos įsta­ty­mo pakeitimo projektas

odontologai.jpg

2019 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo svarstomas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3485, kuris reglamentuoja, kad gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams, burnos priežiūros specialistams licencijas išduos Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Jie pakeistų Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Seimo narys Povilas Urbšys pasisakė prieš. Jis teigė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gos yra ko­mer­ci­zuo­ja­mos, o žmo­gus tam­pa tar­si pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu, aki­vaiz­du. Yra keis­ta, ko­dėl vie­na aso­cia­ci­ja, ku­ri tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ga­vo to­kį iš­skir­ti­nį sta­tu­są iš­duo­ti li­cen­ci­jas.

Bal­sa­vo 95: už – 34, prieš – 25, su­si­lai­kė 36. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.  Po pasiūlymo grą­žin­ti įstatymo projektą to­bu­lin­ti už­si­re­gist­ra­vo 94, bal­sa­vo 91: už – 50, prieš – 41. Pro­jek­tas grą­žin­tas tei­kė­jams to­bu­lin­ti.

Pilną Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.