2019 m. Liepa mėn. 13 d., Šeštadienis

Seimas įteisino sielovados pareigūnų paslaugas vidaus tarnybos sistemoje

sie.jpg

Seimas papildė Vidaus tarnybos statutą, sudarydamas teisines prielaidas statutinėse įstaigose teikti sielovados paslaugas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams.

Šiuo įstatymų įtvirtinta, kas pagal centrinių statutinių įstaigų vadovų susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis gali būti vykdoma pareigūnų sielovada ir teikiamos su sielovada susijusios paslaugos. Šiais susitarimais nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija.

Povilas Urbšys išsakė nuomonę už. „Jei­gu mes no­ri­me iš tik­rų­jų tu­rė­ti žmo­giš­ką val­džią ir pa­rei­gū­nus, ku­rie bū­tų jaut­rūs, ku­rie ne­tap­tų vien tik­tai kaip įsta­ty­mai pa­tys sau ir įsta­ty­mų sraig­te­liai, kaip tik su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę ti­kin­čiam žmo­gui, ti­kin­čiam pa­rei­gū­nui tu­rė­ti ša­lia sie­lo­va­di­nin­ką, ku­ris pa­dė­tų jam ta­me ne­leng­va­me dar­be,” – teigė P. Urbšys.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 20 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3401(2) pri­im­tas.

Išsamų P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.