2019 m. Liepa mėn. 28 d., Sekmadienis

Svarstytas Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos“ pro­jek­tas

Screenshot_1.jpgLiepos 25 d. rytiniame Seimo posėdyje svarstytas Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos“ pro­jek­tas. 

Pagal šią rezoliuciją Seimas ragina Vyriausybę koreguoti profesinių mokyklų reorganizacijos procesą, surengti naujas konsultacijas dėl profesinių mokyklų tinklo, įtraukiant į jį daugiau socialinių partnerių bei derinant tai su Bendrojo plano koncepcijos svarstymu LR Seime, atsižvelgti į šiuo metu VDU, KTU bei KU mokslininkų rengiamas šalies regionų žaliosios ekonomikos kompleksinio koncepcijos modelį, kuriame ypatingai akcentuojama žemės ūkio profesinių mokyklų vieta ir vaidmuo, stiprinti savivaldybių, verslo, bendruomenių galimybes dalyvauti profesinių mokyklų valdyme, siekiant ugdymo kokybės ir mokytojų darbo sąlygų gerinimo.

Po re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to svars­ty­mo Sei­mas spren­dė ar pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Povilas Urbšys išsakė savo motyvus prieš dėl re­zo­liu­ci­jos priėmimo be pa­tai­sų. 

Jis argumentavo, kad esantis prieš rezoliucijos priėmimą todėl­, kad per siau­rai žiū­ri­me. “Aukš­tų­jų mo­kyk­lų per­tvar­ka iš tik­rų­jų rei­ka­lau­ja mū­sų įver­ti­ni­mo. Ar nor­ma­lu, kad po to mis­ti­nio ir su­ab­so­liu­tin­to ko­ky­bės kar­te­lės kė­li­mo pra­ei­tų abi­tu­rien­tų mes ne­pri­skai­čia­vo­me 5 tūkst.? 5 tūkst. abi­tu­rien­tų ne­li­ko, ne­įsto­jo nei į aukš­tą­sias mo­kyk­las, nei į ko­le­gi­jas. Mes da­bar vėl gir­di­me sig­na­lų iš aukš­tų­jų mo­kyk­lų, kad ko­ky­bės kar­te­lės su­ab­so­liu­ti­ni­mas ap­ri­bo­ja ga­li­my­bę jau­niems žmo­nėms lik­ti Lie­tu­vo­je,” – kalbėjo P. Urbšys.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 3, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta.