2019 m. Lapkritis mėn. 10 d., Sekmadienis

Seimo posėdyje svarstytas Lietuvos Respublikos Seimo statuto straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

statutas.jpg

Lapkričio 7 d. Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 47, 68, 81, 130 strai­ps­nių ir dvy­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 811 straips­niu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-463(4). Dėl 2 straips­nio buvo pateikti Sei­mo na­rių P. Urb­šio, S. Gent­vi­lo, A. Na­vic­ko pa­siū­ly­mai. 

Pristatydamas siūlymus P. Urbšys teigė, kad siū­ly­mo es­mė yra to­kia – vis dėl­to iš­sau­go­ti da­bar­ti­nę Sta­tu­to nuo­sta­tą, ku­ri api­brė­žia, kad tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės su­da­ro­mos lais­vu Sei­mo na­rių ap­si­spren­di­mo prin­ci­pu. “Sei­mo Pir­mi­nin­kas, ga­vęs ini­cia­to­rių tei­ki­mą, pra­ne­ša Sei­mo na­riams apie įsi­ra­šy­mo į tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pes pra­džią ir pa­bai­gą. Da­bar­ti­nė­je Sei­mo sta­tu­to re­dak­ci­jo­je vis dėl­to yra siū­lo­ma pa­nai­kin­ti tą lais­vą Sei­mo na­rių ap­si­spren­di­mo prin­ci­pą ir nu­sta­ty­ti iš­skir­ti­nes tei­ses ir pri­vi­le­gi­jas, sa­ky­čiau, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui spręs­ti, ko­kie čia Sei­mo na­riai yra adek­va­tūs, ne­adek­va­tūs. Aš su­pran­tu, ta­da tie ly­ges­ni virš ly­gių­jų tarp mū­sų bū­tų tie, ku­rie yra Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te, o vi­si ki­ti bū­tų ant­ra­rū­šiai ar­ba tre­čia­rū­šiai Sei­mo na­riai, ku­rių ne­adek­va­čius ga­li­mus pa­siū­ly­mus kur­ti tarp­par­la­men­ti­nes gru­pes bū­ti­nai rei­kė­tų kon­tro­liuo­ti. Man at­ro­do, ne­su­men­kin­ki­me ir taip men­kė­jan­čio Sei­mo na­rio pres­ti­žo ir pri­tar­ki­me mū­sų siū­ly­mams”,- posėdyje kalbėjo P. Urbšys.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 72, prieš – 3, su­si­lai­kė 16, 2 straipsnis nepriimtas.

Po balsavimo Povilas Urbšys teigė, kad jam su­dė­tin­ga ste­bė­ti, į ką iš­vir­to Sei­mas, nes pra­ei­tos ka­den­ci­jos Sei­me iš tik­rų­jų bu­vo dau­giau svei­kos nuo­vo­kos ir Sei­mo na­rių sa­vi­gar­bos, pa­si­ti­kė­ji­mo vie­nas ki­tu ir šioms įsta­ty­mo pa­tai­soms ne­bu­vo pri­tar­ta. “Ne­leis­ti Sei­mo na­rių tei­ses re­a­li­zuo­ti, sa­vo Sei­mo na­rio pa­rei­gas ir vie­naip ar ki­taip su­stab­dy­ti tą da­bar­ti­nį bul­do­ze­rį, ku­ris va­žiuo­ja bū­tent per Sei­mo na­rio lais­vą man­da­tą. Kai kam, man at­ro­do, tik­rai ne­bė­ra ver­ty­bė, kad Sei­mo na­rys tu­ri lais­vę at­sto­vau­ti ir tu­ri Sei­mas tu­rė­ti nuo­mo­nių įvai­ro­vę. Jei mes įtvir­ti­na­me cen­tra­li­za­vi­mą čia, Sei­me, mes fak­tiš­kai nai­ki­na­me par­la­men­ti­nės Tau­tos at­sto­vy­bės es­mę. Aš no­rė­čiau, kad vis dėl­to mes at­si­kvo­šė­tu­me ir ne­pa­si­duo­tu­me tam ban­dos ins­tink­tui”,- komentavo P. Urbšys

Bal­savime dėl Sta­tu­to pa­kei­ti­mo bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 69, prieš – 7, su­si­lai­kė 15. Sta­tu­tas ne­pri­im­tas.

Povilo Urbšio komentarą po balsavimo žiūrėkite čia.