Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo Nr. I-558 7 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­ta

Medija