Spor­to įsta­ty­mas ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Medija