Povilas Urbšys pateikė siūlymą, kad visų ko­mi­si­jų po­sė­džiai būtų tran­sliuo­ja­mi Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je

Medija