2020 m. kovas mėn. 17 d., Antradienis

P. Urbšys: Seimo Peticijų komisija yra pa­versta sek­tan­tiš­ka Sei­mo struk­tū­ra, ku­ri nie­ko ben­dro ne­tu­ri su pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mu at­kū­ri­mu

Screenshot_1.jpg

Kovo 12 d. Seimo posėdyje buvo svarstomas Seimo Peticijų komisijos nutarimo dėl Viktoro Vilkausko peticijos klausimas.

P. Čimbaras pristatydamas Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos šių me­tų sau­sio 14 die­nos po­sė­džio nutarimą dėl išnagrinėtos V. Vil­kaus­ko pe­ti­ci­jos dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 157, 158 straips­nių pa­kei­ti­mo, kuriame komisija pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo pa­teik­tus pa­siū­ly­mus nu­teis­tų­jų pa­dė­tį švel­nin­ti tai­kant lyg­ti­nį pa­lei­di­mą iš pa­tai­sos įstai­gos, net kai nu­teis­tie­ji baus­mės at­li­ki­mo me­tu da­ro vi­suo­me­nei pa­vo­jin­giau­sius pa­žei­di­mus, nu­si­kal­ti­mus.

Išsakydamas motyvus prieš Povilas Urbšys teigė, kad fak­tiš­kai Seimo Peticijų komisija yra pa­versta to­kia sek­tan­tiš­ka Sei­mo struk­tū­ra, ku­ri nie­ko ben­dro ne­tu­ri su pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mu at­kū­ri­mu. Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 94: už bal­sa­vo 92, prieš – 1, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Tai­gi pri­tar­ta ko­mi­si­jos iš­va­dai pe­ti­ci­ją at­mes­ti.