NUTARIMO dėl ekspertų grupės sudarymo - ar piliečių reikalaujamo referendumo tekstas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas - priėmimas Seime

Pateikiame Seimo posėdžio stenogramą, kurioje svarstytas Seimo nutarimo „Dėl eks­per­tų gru­pės, ku­ri tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą dėl pi­lie­čių rei­ka­la­vi­me pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos Re­s­pub­­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9, 47 ir 147 straips­nių pa­kei­ti­mo tei­kia­mo spren­di­mo teks­to ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai, su­da­ry­mo“ projektas Nr. XIIP-1584. Su projektu galite susipažinti:  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467038

 

12.19 val.

 PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes tu­ri­me šiek tiek lai­ko iki Vy­riau­sy­bės va­lan­dos. Kvies­čiau J. Sa­ba­taus­ką pa­teik­ti re­zer­vi­nį klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl eks­per­tų gru­pės, ku­ri tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą dėl pi­lie­čių rei­ka­la­vi­me pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9, 47 ir 147 straips­nių pa­kei­ti­mo tei­kia­mo spren­di­mo teks­to ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai, su­da­ry­mo“ pro­jek­tą.

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas, vyk­dy­da­mas Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, ku­riuo bu­vo pa­ves­ta ko­mi­te­tui pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą, jį pa­ren­gė. Aš no­rė­čiau per­skai­ty­ti 1 straips­nį. Va­do­vau­da­ma­sis bū­tent Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio 2 da­li­mi Sei­mas nu­ta­rė su­da­ry­ti eks­per­tų gru­pę, ku­ri tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą dėl pi­lie­čių rei­ka­la­vi­mo pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9, 47 ir 147 straips­nių pa­kei­ti­mo tei­kia­mo spren­di­mo teks­to ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai. To­kiai gru­pei siū­lo­ma va­do­vau­ti Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­riui D. Kriau­čiū­nui, pa­va­duo­to­jas bū­tų pro­fe­so­rius V. Sin­ke­vi­čius. Taip pat gru­pė­je bū­tų do­cen­tė I. Dauk­šie­nė, S. Sta­čio­kas, taip pat Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tas V. Vai­čai­tis ir pro­fe­so­rius I. Vė­gė­lė. Iš še­šių gru­pės na­rių trys yra aiš­kūs kon­sti­tu­ci­nės tei­sės spe­cia­lis­tai, du yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ir vie­nas tarp­tau­ti­nės tei­sės.

 PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia S. Bu­cevi­čius.

 S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Ju­liau, sa­ky­ki­te, du to­kie trum­pi klau­si­mai. Iki ka­da dar­bo gru­pė tu­ri baig­ti dar­bą ir kas nu­sta­tė dar­bo gru­pės to­kią su­dė­tį, ko­kią jūs da­bar pa­mi­nė­jo­te, pa­var­des?

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, vyk­dy­da­mas Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, siū­lo Sei­mui to­kią dar­bo gru­pės su­dė­tį. Taip pat pro­to­ko­li­nia­me nu­ta­ri­me aiš­kiai api­brėž­ta da­ta, iki ka­da gru­pė tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą – ko­vo 20 d. Sei­mas…

 PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). …prieš ke­lias die­nas…

 PIRMININKAS. Ant­ra­die­nį dėl ši­to nu­ta­ri­mo mes bal­sa­vo­me. Bu­vo 17 d. ir 20 d., o bu­vo bal­suo­ta už 20 d. Klau­sia V. Ma­tu­le­vi­čius.

 V. A. MATULEVIČIUS (DKF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, kiek­vie­nas veiks­mas tu­ri tu­rė­ti bent men­kiau­sią pras­mę. Ko­kią pras­mę tu­rės ši­tos eks­per­tų gru­pės iš­va­dos, jei­gu jos ne­įpa­rei­go­jan­čios, jos ne­pri­va­lo­mos? Ar tik for­muo­jant vi­suo­me­nės nuo­mo­nę?

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad ne­tu­rės jo­kios pras­mės. Eks­per­tų gru­pė pa­teiks iš­va­das, ku­rios bus pa­skelb­tos. Sei­mas pri­va­lės jas pa­skelb­ti vie­šai vi­sai tau­tai, vi­sai vi­suo­me­nei, kad ji ži­no­tų, ką sa­ko spe­cia­lis­tai. Aš ne­ži­nau, ko­kią iš­va­dą jie pa­teiks, bet kad tau­ta tu­ri bū­ti in­for­muo­ta vi­sais at­ve­jais. Mes esa­me at­vi­ra vi­suo­me­nė. Mes ne­ga­li­me nuo tau­tos slėp­ti spe­cia­lis­tų iš­va­dų.

 PIRMININKAS. Ačiū. No­riu pri­min­ti – mus tai įpa­rei­go­ja da­ry­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio 2 da­lis. Ją ga­li­ma tai­sy­ti, bet kol kas ji eg­zis­tuo­ja.

 Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Jo­vai­ša.

 S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū pir­mi­nin­kui. Jau čia bu­vo pa­klaus­ta dėl gru­pės su­dė­ties, kas siū­lė, bet aš no­rė­čiau dar pa­klaus­ti, ar bu­vo dar dau­giau tų kan­di­da­tų, ar tiek, kiek jūs ten še­šis pa­mi­nė­jo­te, tiek siū­lė­te, tiek ir įra­šy­ta? Ačiū.

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Bu­vo svars­to­mos ir ki­tos kan­di­da­tū­ros, bet ne vi­si… Rei­kia ir tų žmo­nių su­de­ri­ni­mo, kad jie su­tik­tų, kad jie ga­lė­tų, ir pa­na­šiai, nes per­ne­lyg trum­pas lai­kas jiems su­tei­kia­mas – tik vie­na sa­vai­tė. Su­pras­ki­te, tai žmo­nes la­bai įpa­rei­go­ja.

 PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. No­rin­tis kal­bė­ti prieš ši­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą yra P. Urb­šys.

 P. URBŠYS (MSNG). Iš tik­ro Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­me yra nuo­sta­ta, ku­ri leis­tų su­da­ry­ti eks­per­tų gru­pę, bet pri­si­min­ki­me, kaip at­si­ra­do bū­tent ši­to įsta­ty­mo nuo­sta­ta. 1994 m., kai kon­ser­va­to­riai ini­ci­ja­vo pi­lie­čių re­fe­ren­du­mą dėl ne­tei­sė­to pri­va­ti­za­vi­mo nu­ver­tin­tų in­dė­lių ir ak­ci­jų bei pa­žeis­tos tei­sė­sau­gos, bū­tent ta­da at­si­ra­do to­kios pa­tai­sos, ku­rios blo­kuo­tų tau­tos va­lios iš­raiš­ką re­fe­ren­du­mo bū­du. Bu­vo kreip­ta­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. 1994 m. lie­pos 22 d. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas vie­na­reikš­miš­kai pa­si­sa­kė, kad jo­kia eks­per­tų gru­pė ne­ga­li ri­bo­ti aukš­čiau­sios tau­tos va­lios iš­raiš­kos, to­dėl po to ir at­si­ra­do pa­tai­sos (ci­tuo­ju 14 straips­nio 2 da­lį), kad „Sei­mas šią iš­va­dą tu­ri pa­skelb­ti vi­suo­me­nei, ta­čiau ši iš­va­da ne­ga­li bū­ti pa­grin­das ne­skelb­ti re­fe­ren­du­mo.“ Aiš­ku, tai pa­lie­ka ga­li­my­bę vie­naip ar ki­taip vil­kin­ti re­fe­ren­du­mo pri­ėmi­mą ar­ba ban­dy­ti to­kiu bū­du su­siau­rin­ti ga­li­my­bę iš­reikš­ti tau­tai sa­vo va­lią.

 Mes vi­si čia su­vo­kia­me, kad ši­tas krei­pi­ma­sis į eks­per­tus rei­ka­lin­gas tam, kad bū­tų už­vil­kin­tas lai­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da ir bal­suo­ki­me. Tie, ku­rie bal­suo­ja už, yra už tai, kad tas lai­kas bū­tų vil­ki­na­mas. Tuo mes iš­reiš­kia­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą žmo­nė­mis, ku­rie tik­rai są­mo­nin­gai ga­lė­tų iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę re­fe­ren­du­me, ir at­si­tiks taip, kad re­fe­ren­du­mas įvyks. Jei­gu įvyks ta­da, ka­da žmo­nės jaus, kad jais pa­si­ti­ki, re­zul­ta­tai ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kie, nei ti­ki­si re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­to­riai.

 PIRMININKAS. Už kal­bės E. Ma­siu­lis.

 E. MASIULIS (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia tur­būt rei­kia la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad eks­per­tų iš­va­da nie­kaip ne­ga­li su­stab­dy­ti ar už­kirs­ti pa­čios re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vos. Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 14 straips­nis ir nu­ma­to to­kios eks­per­tų gru­pės su­da­ry­mo ga­li­my­bę.

 Ki­ta ver­tus, ma­nau, kad re­fe­ren­du­me da­ly­vau­jan­tys pi­lie­čiai tu­ri tu­rė­ti iš­sa­mų vaiz­dą ir iš­girs­ti ne tik re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rių ar­gu­men­tus, bet ir kon­sti­tu­ci­nės tei­sės spe­cia­lis­tų ar­gu­men­tus ir pa­tys po to sa­va­no­riš­kai pri­im­ti sa­vo spren­di­mą da­ly­vau­da­mi re­fe­ren­du­me. To­dėl man at­ro­do, kad yra vi­siš­kai ra­cio­na­lus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas su­da­ry­ti iš tik­rų­jų au­to­ri­te­tin­gą eks­per­tų gru­pę, ku­ri per tik­rai trum­pą lai­ką ir kon­sta­tuo­tų, ar ši­ta ini­cia­ty­va ir kon­kre­ti for­mu­luo­tė prieš­ta­rau­ja da­bar ga­lio­jan­čiai Kon­sti­tu­ci­jai, ar ne. Dėl to žmo­nėms bus tik leng­viau ap­si­spręs­ti da­ly­vau­jant re­fe­ren­du­me.

 PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi bu­vo dvi skir­tin­gos nuo­mo­nės, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria Sei­mo nu­ta­ri­mui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę, bal­suo­ja ki­taip.

 Už – 58, prieš – 8, su­si­lai­kė 11. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17681

 Yra siū­lo­ma ypa­tin­ga sku­ba. Ar ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Su­tar­ta.

 

Svars­ty­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Yra. P. Urb­šys yra už­si­ra­šęs dis­ku­si­jo­je. Pra­šo­me į tri­bū­ną. Ar jūs at­si­sa­ko­te? Dė­ko­ja­me.

 Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, bal­suo­ja­me. Ne­si­gin­čy­ki­me. Kas pri­ta­ria Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl eks­per­tų gru­pės“, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę, bal­suo­ja ki­taip.

 Už – 71, prieš – 6, su­si­lai­kė 7. Sei­mo nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo pri­tar­ta. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17682

 Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau at­si­klaus­ti jū­sų. Yra sta­tu­ti­nis rei­ka­la­vi­mas – 3 va­lan­dų per­trau­ka. Ar mes ga­li­me iš kar­to bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Nie­kas? (Bal­sai sa­lė­je) Aš at­si­klau­siu. To­dėl, jei­gu… Ta­da bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria, kad ne­da­ry­tu­me 3 va­lan­dų per­trau­kos? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te, tam ir yra Sei­mo dau­gu­ma, ku­ri nu­spręs. Šiuo at­ve­ju mes ne­da­ro­me jo­kio di­de­lio nu­si­kal­ti­mo. Bal­suo­si­me po pie­tų. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Mi­nu­tė­lę!

 J. RAZMA (TS-LKDF). Man at­ro­do, čia ne­ga­li­ma rem­tis dau­gu­mos per­sva­ra. Tie­siog, jei­gu yra ke­ti­nan­čių siū­ly­ti pa­tai­sas ir…

 PIRMININKAS. Dė­ko­ju J. Raz­mai. Su­pra­tau, jis pri­ta­ria A. Stan­ci­kie­nės siū­ly­mui. Pri­ėmi­mas vyks po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je. Dė­ko­ju.

 

16.09 val.                         

  Ko­le­gos, re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-1584. Bu­vo pa­da­ry­ta tri­jų va­lan­dų per­trau­ka. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio 2 da­li­mi, nu­ta­ria: 1 straips­nis. Su­da­ry­ti eks­per­tų gru­pę.“ Ko­le­gos, yra pir­mas gru­pės va­do­vas D. Kriau­čiū­nas, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Ant­ras – V. Sin­ke­vi­čius, eks­per­tų gru­pės va­do­vo pa­va­duo­to­jas, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Kon­sti­tu­ci­nės ir ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius. Vie­toj jo yra pa­siū­ly­mas, ku­rį pa­si­ra­šė P. Urb­šys, P. Gra­žu­lis ir daug ki­tų Sei­mo na­rių, jie siū­lo įra­šy­ti J. Ži­lį, bu­vu­sį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ką. Ko­le­gos, yra pa­siū­ly­mas, pra­šom bal­suo­ti. Vie­toj V. Sin­ke­vi­čiaus – J. Ži­lys. Ko­le­gos, kas ga­li­te pri­sta­ty­ti iš ši­tos gru­pės, ku­rie siū­lo­te? P. Urb­šys ar ga­li pri­sta­ty­ti? Pra­šom į tri­bū­ną. Iš vie­tos. Bus ge­rai iš vie­tos. Pri­sta­ty­ki­te sa­vo pa­siū­ly­mą.

 P. URBŠYS (MSNG). Dėl V. Sin­ke­vi­čiaus. Aš tik­rai ne­abe­jo­ju jo kom­pe­ten­ci­ja, bet jis jau iš­sa­kė sa­vo iš­anks­ti­nę nuo­sta­tą dėl re­fe­ren­du­mo. Ga­liu pa­ci­tuo­ti, ką jis pa­sa­kė apie re­fe­ren­du­mą 2014 m. sau­sio 30 d. LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“: „Šiuo at­ve­ju tai­syk­lių yra ne­si­lai­ko­ma ir to­dėl yra pa­grin­das pri­pa­žin­ti re­fe­ren­du­mo pri­im­tą spren­di­mą prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­sti­tu­ci­jai. Tai da­ro pa­tį re­fe­ren­du­mą be­pras­miu, nes jo re­zul­ta­tas bus nie­ki­nis.“ Kai žmo­gus iš­sa­ko sa­vo iš­anks­ti­nę nuo­sta­tą, gal tuo tiks­lu jis ir yra įtrau­kia­mas į eks­per­tų gru­pės va­do­vo pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­ją. J. Ži­lys tik­rai tu­ri kom­pe­ten­ci­jos. Tuo me­tu, kai jis pir­mi­nin­ka­vo 1993–1999 m., ir for­ma­vo­si kon­sti­tu­ci­jos dok­tri­na dėl re­fe­ren­du­mo. Ma­nau, kad nie­kas ne­abe­jo­ja jo kom­pe­ten­ci­ja. Tas ne­ša­liš­ku­mas bū­tų ge­res­nis žmo­nės ap­si­spręs­ti, ar iš tik­rų­jų eks­per­tų ko­mi­si­ja su­da­ro­ma tam, kad iš­aiš­kin­tų, o ne tam, kad iš anks­to pa­da­ry­tą iš­va­dą pa­tvir­tin­tų.

 PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar čia už pa­siū­ly­mą už­si­ra­šė J. Sa­ba­taus­kas? (Bal­sai sa­lė­je) Už vi­są pro­jek­tą? Pra­šom. J. Sa­ba­taus­kas – už pa­siū­ly­mą.

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš nei už pa­siū­ly­mą, nei prieš, aš tik no­riu in­for­muo­ti. La­bai ap­gai­les­tau­ju, aiš­ku, bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka pa­gal Sta­tu­tą, bet ta­da gal rei­kė­jo pa­skir­ti ko­mi­te­tą. Da­bar joks ko­mi­te­tas ne­pa­skir­tas, aš sa­vo ini­cia­ty­va su­si­sie­kiau su po­nu J. Ži­liu ir pa­klau­siau, ar su juo bu­vo de­rin­ta jo kan­di­da­tū­ra. Jis pa­sa­kė, kad nie­kas jam ne­skam­bi­no ir nie­kas jam ne­siū­lė. Jis pa­sa­kė, kad aš ne­su­tin­ku da­ly­vau­ti to­je eks­per­tų gru­pė­je. (Bal­sai sa­lė­je) Aš jam dar siū­liau kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą, gal, sa­kau, da­ro­me ki­taip, jus įtrau­kia­me į dar­bo gru­pę ne vie­to­je po­no V. Sin­ke­vi­čiaus, o kar­tu, ša­lia bū­si­te dar­bo gru­pės na­riu. Jis pa­sa­kė, jo­kiais at­ve­jais aš ne­su­tin­ku bū­ti.

 PIRMININKAS. Pra­šom. P. Urb­šys. Ka­dan­gi jau toks yra da­ly­kas, pra­šom, gal jūs pa­siū­ly­mą dėl po­no J. Žilio at­si­im­si­te ar ką da­ry­si­te?

 P. URBŠYS (MSNG). Taip, at­si­i­mu.

 PIRMININKAS. At­si­i­ma­te. Ko­le­gos, ka­dan­gi yra at­si­im­ta, tai dėl 1 straips­nio pra­šom… Bu­vo už­si­ra­šę dėl vi­so. Pa­lau­ki­te mi­nu­tę. Dėl 1 straips­nio. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me? Pra­šom bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te 1 straips­niui, ku­ria­me iš­dės­ty­tos vi­sos eks­per­tų pa­var­dės, tai yra še­šios pa­var­dės? Vi­si tu­ri­te. Pra­šom bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te – už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 Už­si­re­gist­ra­vo 79 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 78: už – 71, prieš – 4, su­si­lai­kė 3. 1 straips­niui pri­tar­ta. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17691

 Dėl 2 straips­nio yra pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti P. Urb­šį sa­vo pa­siū­ly­mą.

 P. URBŠYS (MSNG). Bū­tų iki ko­vo 18 d., nes bū­tent 18 d., jei­gu eks­per­tų gru­pė pa­teik­tų iš­va­das, bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti į 20 d. Sei­mo po­sė­džio dar­bo­tvarkę. Iki tol dar spė­tų ap­svars­ty­ti ir ko­mi­te­tas, nes, man at­ro­do, jei­gu 20 d., tai aiš­kiai po to nu­si­tęs dar į ki­tą sa­vai­tę ir tai bus žen­klas žmo­nėms, kad są­mo­nin­gai vil­ki­ni­mas klau­si­mas dėl re­fe­ren­du­mo. 

 PIRMININKAS. Ko­le­gos, kas už pa­tai­są? K. Dauk­šys. Pra­šom.

 K. DAUKŠYS (DPF). Taip, iš tik­rų­jų rei­kia tiems gar­biems mū­sų eks­per­tams pa­sa­ky­ti, kad tu­rė­tų dirb­ti grei­čiau, kad mes spė­tu­me iki tos da­tos, ku­rią siū­lo pa­tai­sos tei­kė­jai. Iš tik­rų­jų taip iš­ei­na, kad mes šliau­žian­čiu bū­du ban­do­me pa­da­ry­ti, kad tas re­fe­ren­du­mas ne­įvyk­tų. Sei­mas bent jau tu­rė­tų iš­lai­ky­ti gar­bin­gą vei­dą šiuo at­ve­ju.

 PIRMININKAS. Prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

 J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­si­žiū­rė­ki­te, kiek jūs re­a­liai dar­bo gru­pei duo­da­te die­nų. Lie­ka tik penk­ta­die­nis ir pir­ma­die­nis – dvi dar­bo die­nos. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te. Čia ne­rim­ta, čia ne­rim­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Jau ir taip sa­vai­tė lai­ko, nuo šian­die­nos iki 20 d. – ka­len­do­ri­nė sa­vai­tė, o re­a­liai tik 4 die­nos. Ar jūs no­ri­te, kad jie rink­tų­si šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, žmo­nėms, ku­rie dirbs vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, imam ir jiems stai­giai lie­piam – da­ry­ki­te? Žmo­nės ir taip su­tin­ka dirb­ti, tai rei­kia tik dė­ko­ti jiems.

 PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me už pa­tai­są. Kas pri­ta­ria­te P. Urb­šio ir ki­tų ko­le­gų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, kad da­ta bū­tų ko­vo 18 d., bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 Už­si­re­gist­ra­vo 83 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 81: už – 22, prieš – 29, su­si­lai­kė 30. Ko­le­gos P. Urb­šio ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17691

 Bal­suo­ja­me už pro­jek­te pa­teik­tą ko­vo 20 d. da­tą, dėl vi­so 2 straips­nio. Pra­šom bal­suo­ti. Kas už, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 83: už – 72, prieš – 5, su­si­lai­kė 6. 2 straips­niui yra pri­tar­ta pa­gal pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad ek­s­per­tų gru­pė pa­teik­tų Sei­mui iš­va­dą iki ko­vo 20 d.http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17691

 Ko­le­gos, bal­suo­ja­me už vi­są nu­ta­ri­mą. Už kal­ba V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom.

 V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ne­ži­no­jau, kad esu už­si­ra­šiu­si, bet siū­lau pri­tar­ti. Čia yra kaž­ko­kia kom­piu­te­ri­nė di­ver­si­ja, bet ma­lo­ni.

 PIRMININKAS. Bet jūs vis tiek esa­te už?

 V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Taip, aš esu.

 PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – P. Urb­šys.

 P. URBŠYS (MSNG). Aš su­pran­tu jus, kad ma­no kal­bė­ji­mas gal jau įky­rė­jo, bet aš pri­va­lau tą da­ly­ką pa­sa­ky­ti. Kaip su­tar­ti­nai mes bal­sa­vo­me dėl Uk­rai­nos, kaip mes su­pran­ta­me Uk­rai­nos tau­tą ir žmo­nes, bet kaip mes de­monst­ruo­ja­me tai, kad ne­no­ri­me su­pras­ti ir pa­si­ti­kė­ti Lie­tu­vos žmo­nė­mis. To­dėl aš siū­lau bal­suo­ti prieš.

 PIRMININKAS. Prieš – A. Stan­ci­kie­nė.

 A. STANCIKIENĖ (DKF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau pa­ci­tuo­ti 1994 m. lie­pos 22 d. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­ris skam­ba taip: „Kon­sti­tu­ci­jos 3 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad nie­kas ne­ga­li var­žy­ti ar ri­bo­ti Tau­tos su­ve­re­ni­te­to, ne­nei­giant to, kad pi­lie­čiai tu­ri tei­sę bū­ti in­for­muo­ja­mi apie re­fe­ren­du­mu pri­ima­mų įsta­ty­mų ir jų nuo­sta­tų eko­no­mi­nes ir ki­to­kias pa­sek­mes, įvai­rūs re­fe­ren­du­mui tei­kia­mų klau­si­mų ver­ti­ni­mai ga­li­mi tik agi­ta­ci­jos ar pa­ties re­fe­ren­du­mo me­tu, ta­čiau tuo ne­ga­li­ma bū­ti są­ly­go­ja­mas re­fe­ren­du­mo skel­bi­mas, vyk­dy­mas, taip pat eks­per­ti­zės dėl bū­si­mų pa­sek­mių at­li­ki­mas ar ri­bo­ja­mos su­ve­re­nios Tau­tos ga­lios, nes tai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jos 3, 4, 9 ir 23 straips­niams.“ Ko­le­gos, aš at­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad tai, kas vyks­ta šia­me Sei­me, aš ver­ti­nu kaip aki­vaiz­dų Tau­tos va­lios ri­bo­ji­mą. Yra są­mo­nin­gai vil­ki­na­mas lai­kas, kad bū­tų ne­be­spė­ja­ma skelb­ti re­fe­ren­du­mo su an­tru Pre­zi­den­to rin­ki­mų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų tu­ru. Aki­vaiz­du, kad yra ban­do­ma jį suž­lug­dy­ti taip, kaip 1994 m., de­ja, kon­ser­va­to­rių tuo me­tu ini­ci­juo­tą re­fe­ren­du­mą dėl nu­ver­tė­ju­sių in­dė­lių blo­ka­vo soc­de­mai. Tai da­bar la­bai gai­la, kad abi šios jė­gos, tiek kon­ser­va­to­riai, tiek so­cial­de­mok­ra­tai, yra su­si­vie­ni­ju­sios prieš sa­vo tau­tą ir žiū­ri į tau­tą kaip į di­de­lius prie­šus. Aš ne­ži­nau, ko­dėl čia da­bar li­be­ra­lams rei­kia kaž­ko­kių eks­per­tų, dar ko nors. Ži­no­te, mes ga­li­me šne­kė­ti apie eks­per­tus prieš rink­da­mi pa­ra­šus, bet ne ta­da, kai yra su­rink­tas toks kie­kis pa­ra­šų ir stai­ga pri­si­me­na­ma, kad, ži­not, dar kaž­koks eks­per­tas ga­li tar­ti sa­vo žo­dį. Tai yra tie­siog, at­vi­rai kal­bant, vy­nio­ji­mas į va­tą. Siū­lau pa­sa­ky­ti tie­siai švie­siai taip, kaip yra.

 PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

 K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš vi­siems, ku­rie čia taip mu­ša pa­vo­jaus var­pais, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad mes esa­me vi­si vie­no­di tau­tos at­sto­vai. Au­re­li­ja nė kiek ne di­des­nė ne­gu kas nors ki­tas. Mes vi­si esa­me at­sa­kin­gi žmo­nės ir sten­gia­mės bū­ti at­sa­kin­gi, vyk­dy­da­mi sa­vo pa­rei­gas.

 Pa­žiū­rė­ki­me į Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą ir mes tu­ri­me jį vyk­dy­ti. Jei­gu ten pa­sa­ky­ta, kad su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nie­ko ki­to ne­pa­da­ro, tik pa­skel­bia vi­suo­me­nei sa­vo nuo­mo­nę, tai kur čia yra ko­kia nors grės­mė ar­ba bau­bas re­fe­ren­du­mui vyk­ti? Eks­per­tai ir taip jie, ma­tyt, bū­tų klau­sia­mi. Da­bar jie yra Sei­mo įpa­rei­go­ti pa­da­ry­ti tai daug at­sa­kin­giau. Tai­gi eks­per­tai su­si­rinks, pa­sa­kys sa­vo nuo­mo­nę, ir tai ab­so­liu­čiai nė­ra jo­kia kliū­tis įvyk­ti re­fe­ren­du­mui. Tik vie­nas da­ly­kas, ku­ris tik­rai tu­ri bū­ti pa­da­ry­tas, jie pa­sa­kys nuo­mo­nę. Ši­ta nuo­mo­nė tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ta vie­šai. Vis­kas. Ir ši­to jūs bi­jo­te?

 PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Dauk­šys.

 K. DAUKŠYS (DPF). Gra­žiai čia K. Ma­siu­lis kal­ba. Aš ga­liu tik jam pa­plo­ti. Aš no­riu pa­klaus­ti ki­to da­ly­ko. O kaip ta­da, kai įtrau­kia­te į ko­mi­si­ją žmo­gų, ku­ris iš anks­to yra pa­sa­kęs sa­vo nuo­mo­nę? Tai gal ta­da ne­rei­kia nei tos ko­mi­si­jos, tie­siog su­rink­ti še­šis žmo­nes, ku­rie tos pa­čios nuo­mo­nės, ir vis­kas bū­tų pa­sa­ky­ta. Kaip su tuo, kai 300 tūkst. žmo­nių pa­ra­šų su­rink­ti, ir mes čia vi­si, kaip vie­no­di Sei­mo na­riai, sten­gia­mės ne­žiū­rė­ti jiems į akis, o sten­gia­mės tą da­ly­ką kuo to­liau nu­stum­ti. Pa­žiū­rė­ki­te vie­ną kar­tą žmo­nėms į akis! Nes kai jie at­eis pa­žiū­rė­ti jums į akis, bus ki­taip, ko ge­ro, ta­da ne­rei­kės daug šne­kė­ti. To­dėl aš pa­si­sa­kau prieš to­kį nu­ta­ri­mą, nes jis re­a­liai be vi­sų mū­sų kal­bų apie tai, kaip mes tu­ri­me gerb­ti tau­tos va­lią, tą tau­tos va­lią pa­stu­mia į šo­ną.

 PIRMININKAS. Už – S. Jo­vai­ša.

 S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ne­su­pran­tu, ko­dėl čia vi­si mo­ra­li­zuo­ja dėl tos ko­mi­si­jos bū­si­mų iš­va­dų ir dėl eks­per­tų, ku­rie iš tik­rų­jų tą nu­si­ma­no ir pa­sa­kys aiš­kiai. Re­fe­ren­du­mas, kaip su­pran­ta­me, vis tiek jau ski­na­si ke­lią ir įvyks. Bet rei­kia žmo­nėms dar kar­tą nor­ma­liai iš­aiš­kin­ti, ką jie pa­da­rė pa­si­ra­šy­da­mi po re­fe­ren­du­mo idė­ja. Juk ten bu­vo tiek pri­pai­nio­ta ir tiek pri­vi­lio­ta nesu­si­pra­tu­sių pa­ra­šų, kad mums rei­kia da­bar iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl taip įvy­ko… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ir kad tie, ku­rie pa­si­ra­šė, tur­būt su­si­pra­to. Jau da­bar tur­būt jiems ne­la­bai sma­gu.

 Ki­ta ver­tus, jei­gu žmo­nės taip gal­vos, kad jie bu­vo tei­sūs, jie at­eis ir pa­bal­suos. Ko­dėl mes čia ven­gia­me dar ko­kių nors pa­pil­do­mų iš­va­dų, ku­rios tik­rai nie­kam ne­pa­kenks. Ačiū.

 PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Ku­bi­lius.

 A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tie­są sa­kant, ne­la­bai su­pran­tu čia to gin­čo, prieš­ta­ra­vi­mo dėl ši­to spren­di­mo. Klau­sy­da­ma­sis ko­le­gės Au­re­li­jos ir Po­vi­lo, aš su­pra­tau, kad jiems la­biau rū­pi ne re­fe­ren­du­mas, o rin­ki­mai, kad per rin­ki­mus vyk­tų kar­tu ir re­fe­ren­du­mas. Tai čia tos par­ti­jos, ku­rios jau­čia­si sil­pnai per rin­ki­mus, tai joms la­bai no­ri­si, kad kar­tu dar vyk­tų ko­kia nors at­rak­ci­ja ir re­fe­ren­du­mas. Tai čia taip tie­siai švie­siai ir kal­bė­ki­me, kad iš tik­rų­jų rū­pi rin­ki­mai, o ne pats re­fe­ren­du­mas. Re­fe­ren­du­mas, aš ne­ma­tau įsta­ty­me ir Kon­sti­tu­ci­jo­je ko­kio nors skir­tu­mo, ar yra re­fe­ren­du­mas, ku­ris vyks­ta kar­tu su rin­ki­mais, ar re­fe­ren­du­mas, ku­ris vyks­ta ne su rin­ki­mais, skir­tu­mo nė­ra. Jei­gu kal­ba­me apie tau­tos va­lią, ku­rią pa­reiš­kia­me re­fe­ren­du­me, tai kaip tik re­fe­ren­du­me, ku­ris vyks­ta ne kar­tu su rin­ki­mais, ta va­lia yra kur kas aiš­kiau iš­sa­ko­ma.

 PIRMININKAS. Prieš – L. Bal­sys.

 L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia jau tiek kar­tų bu­vo kar­to­ta, kad rei­kia gerb­ti pi­lie­čių va­lią, kad jau ne­si­no­ri dar sy­kį to kar­to­ti. Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad reng­ti kar­tu su an­tru Pre­zi­den­to ir Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mų tu­ru iš tik­rų­jų yra lo­giš­ka, pa­grįs­ta ir įma­no­ma. Tai ko­dėl ne­pa­da­ry­ti to, kas yra pa­pras­tai įma­no­ma, su­tau­py­ti lė­šų ir pa­ra­gin­ti žmo­nes vie­nu ėji­mu pa­di­din­ti ak­ty­vu­mą vi­suo­se rin­ki­muo­se. O žmo­nės tik­rai yra ne ko­kie ne­iš­ma­nė­liai, jie pui­kiai su­pran­ta, tą pa­ro­dė ato­mi­nės elek­tri­nės re­fe­ren­du­mas. Jie pui­kiai su­pran­ta, ko­kį biu­le­te­nį ima ir ką ku­riam biu­le­te­ny tai reiš­kia. Ga­lų ga­le mes da­bar de­ba­tuo­ja­me juk ne dėl pa­čios es­mės, ne dėl že­mės, ne dėl ki­tų re­fe­ren­du­mui siū­lo­mų nuo­sta­tų, o dėl pa­čios pi­lie­čių tei­sės tu­rė­ti re­fe­ren­du­mą. Gal­būt pi­lie­čiai at­eis ir pa­si­sa­kys ki­taip, ne­gu siū­lo re­fe­ren­du­mo gru­pė. Tai­gi iš­anks­ti­nė pi­lie­čių nuo­mo­nės bai­mė, na, tai yra, sa­ky­čiau, su­sta­ba­rė­ju­sių di­džių­jų par­ti­jų ti­piš­kas stag­na­ci­jos bruo­žas. Siū­lau bal­suo­ti prieš. Ačiū.

 PIRMININKAS. Iš­sa­kę abi nuo­mo­nes, tai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te pa­teik­tam pro­jek­tui pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me dėl eks­per­tų gru­pės su­da­ry­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 86: už – 65, prieš – 11, su­si­lai­kė 10. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl eks­per­tų gru­pės, ku­ri tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą dėl pi­lie­čių rei­ka­la­vi­me pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9, 47 ir 147 straips­nių pa­kei­ti­mo tei­kia­mo spren­di­mo teks­to ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai, su­da­ry­mo“ yra pri­im­tas.  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17694 (Gon­gas)