Veikla

POVILAS URBŠYS: “Ru­si­jos vals­ty­bė, su­teik­da­ma V. Us­pas­ki­chui po­li­ti­nį prie­globs­tį, pri­pa­žino, kad bau­džia­mo­ji by­la yra po­li­ti­nė. Anks­te­snės ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas ir da­bar­ti­nės…
POVILAS  URBŠYS:  “Iš­klau­sius Sei­mo na­rį A. Pau­laus­ką, be­lie­ka pa­ci­tuo­ti bu­vu­sį Nau­jo­sios są­jun­gos pir­mi­nin­ką A. Pau­laus­ką. „Dar­bo par­ti­ja ne­si­slėp­da­ma pa­de­monst­ra­vo, kad jos tiks­las…
POVILAS URBŠYS:  “Žmo­gus, gin­da­mas sa­vo tie­są, ku­ri yra jam svar­bes­nė už jį pa­tį, tu­ri bū­ti pa­si­ren­gęs as­me­ni­nei au­kai. Ži­no­ma, jei…
2013 m. balandžio 11 d. pranešimas VIR Parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ pareiškimas   Seime rengiamasi priimti Baudžiamojo kodekso 20…
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 1 iš 13